ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
773/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 ศิริจันทร์ อุปาละ 30 มีค-1 เมย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
772/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาศ หนุนชาติ / ธัญวรัตน์ วงเวียน / เสาวณีย์ กันธิมา / เจษฎา คำโพธิ์ 30 มีค.65 ตำบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
771/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 2565 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 31 มีค.-1 เม.ย.65 ณ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังวหวัดเชียงใหม่
770/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 2565 สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / รัตรวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 28-30 มีค.65 ณ โรงเรียนใบบุญลำพูน จังหวัดลำพูน (วิทยากร)
769/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ / ศุภดา กวางทู / อุดมพร ชัยชนะปัญญา 28-29 มีค.65 ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
767/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 2565 ชโรนีย์ ชัยมินทร์ 28-31 มีค.65 ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
766/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ 28-30 มีค.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
751/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2565 ณัฐญาย์ สมเกตุ ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
750/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2565 25 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
749/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 25 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ รอลงนาม
748/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 1104 ตัว 25 มี.ค. 2565 กองกลาง
747/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 25 มี.ค. 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
746/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 25 มี.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / ภุสัสชิ กันทะบุผา / เสกสรร ท้าวทุมมา / สยาม กันหาลิลา / บุดดี วงค์หาริมาตย์ / อำพล เจริญสุข กองพัฒนานักศึกษา
745/2565 แต่งตั้งเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 25 มี.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
744/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 30-31 มีค.65 ณ บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
743/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 25 มี.ค. 2565 พรพิมล วงศ์สุข / คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน / ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล / ผู้อำนวยการกองกลาง / วสันต์ บุญชัยศรี
742/2565 แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai 25 มี.ค. 2565 กองคลัง รอลงนาม
741/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2565 ศิโรช แท่นรัตนกุล 27-31 มีค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
740/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 25 มี.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / สุรพล ใจมา 27 มีค.-1 เมย.65
736/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 2565 ฆนธรส ไชยสุด 24 มีค.65 ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>