ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1876/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2564 อรวรารัศมิ์ / เสกสรร / สุนิศา / นันทิยา / วิชญา / ธฤษ / ชนินทร์ / บุศราภรณ์ / ภูริวัจฐ์ / มยุรี / จันทร์สุดา 9-10 ก.ย. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ (สัมมนาการจัดทำหลักสูตรรองรับทักษะอาชีพยุคชีวิตวิถีใหม่)
1875/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 08 ก.ย. 2564 ณัทธร สุขสีทอง กองบริหารงานบุคคล
1873/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2564 จักรินรัฐ นิยมค้า / วิชญา มาแก้ว / ปุริม ทองจิตร / ณัฐพงษ์ เรือนไกล 8-10 ก.ย. 64 สะเมิง เชียงใหม่ (โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม)
1872/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 ก.ย. 2564 สัญญา สะสอง / ณัฐพร จาดยางโทน 16-17 ก.ย. 64 (คณบดีลากิจ)
1871/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อม การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม” 07 ก.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1870/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 กองการพัสดุ
1864/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 06 ก.ย. 2564 รพีพร เทียมจันทร์ / สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1862/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 ประธาน คำจินะ / พรวนา รัตนชูโชค 12-13,19-20 ก.ย. 64 วันที่ 10-11,17-18,24-25, 31 ต.ค. 64 และวันที่ 1 พ.ย. 64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1861/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ 06 ก.ย. 2564 ประภารัตน์ ทองสั้น 9 ก.ย. 64 (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนพหุวิทยาการ)
1860/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 งามนิจ / จารุณี / สุนิศา 9-13 ก.ย. 64 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหางวิทยาลัย)
1859/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 7-9 ก.ย. 64 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง รูปแบบการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1858/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.ย. 2564 พรพิมล / ศิริเพ็ญ / สุนี / คนึง / กมลรัตน์ / สุทิวา / อำภา กองบริหารงานบุคคล
1857/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ 8,10 ก.ย. 64 สะเมิง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)
1856/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 10 ก.ย. 64 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ)
1855/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 7-8 ก.ย. 64 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ)
1854/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 06 ก.ย. 2564 เกษรา ปัญา 16-17 ก.ย. 64 (ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12)
1853/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ย. 2564 อรทัย อินตา 7 ก.ย. 64 รร.บ้านแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (วิทยากรแนวทางการพัฒนาสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1850/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดร้องเพลงสู้ภัยโควิด 03 ก.ย. 2564 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ / ชนาธิป / บุคคอรี / ธีรภัทร์ / ศุภธิดา / ธันย์ชนก กองพัฒนานักศึกษา
1849/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 3-4,17-18 ก.ย. 64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางนา)
1846/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2564 อภิสิทธิ ชัยมัง / สุรศักดิ์ สิงห์สา / ธนัช ยอดดำเนิน / วีระยุทธ สุภารส / ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 4-5,11-12,18-19,25-26 ก.ย. 64 ไชยปราการ สะเมิง ดอยเต่า ฮอด เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>