ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1261/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2565 อาชวิน ใจแก้ว 25, 31 พค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1260/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-26 พ.ค.65 ณ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1258/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1257/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง / สิริญา ยุวงค์ / อันสุดารี กันทะสอน / เจริญ จันทร์บาล / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย / หทัยพร วังพฤกษ์ 25-26 พ.ค.65 รับเสด็จ ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1256/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 24 พ.ค. 2565 ประไพ ปรีชา / วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์ 24, 26-27 พ.ค.65
1255/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 24 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1254/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 24 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1253/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 24 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1251/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 24 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1247/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 2565 วลัยพร สุพรรณ / พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล / กิรณา ยี่สุ่นแซม / ภูริวัจฐ์ ชีคำ 24 พ.ค.65 ณ บ้านศรีแดนเมือง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
1246/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 2565 ปวีณา โฆสิโต 24 พ.ค.65 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ (วิทยากร)
1245/2565 ให้ข้าราชการไปช่วยราชการต่อ 24 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1243/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 23 พ.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย / หทัยทิพย์ สินธุยา 23-27 พ.ค. 65
1242/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 23 พ.ค. 2565 สุกัญญา แก้ววรรณ 23-25 พ.ค.65 อบรมออนไลน์
1241/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 23 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1240/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2565 ภัทรศิลป์ สุกัณศีล 24-28 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1239/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2565 วินยาภรณ์ พราหมณโชติ 24-28 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1238/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 23 พ.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ
1237/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา 23 พ.ค. 2565 วรศิริ บุญซื่อ / สุรสิงห์ แสงโหด 23-27 พ.ค.65 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
1236/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 23 พค.65 ณ จังหวัดพิษณุโลก

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>