ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2506/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ธ.ค. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ 1-2 ธ.ค.64 จังหวัดสระบุรี
2505/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ธ.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 17 ม.ค.-29 ธ.ค.65 อบรมออนไลน์
2504/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ธ.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 18-19 ม.ค.64 อบรมออนไลน์
2503/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ธ.ค. 2564 กัญญาภัค เมธีวัฒนากุล / รักษิณา วงศ์ชัยขันธ์ / พิชฌาย์ธรณ์ ธรรมชัย / วินัย กันขัติ 16-17 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2500/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธ.ค. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2499/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธ.ค. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2498/2564 แก้ไขคำสั่งที่ ๒๓๕๕/๒๕๖๔ 01 ธ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2493/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / เพียงตะวัน พลอาจ 5-6,8 ธ.ค.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2492/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 2564 สุภัทรา คำหม่อง / นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ นิเทศ
2489/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2488/2564 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2484/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 29 พ.ย.,1 ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2483/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 สุภัทรา คำหม่อง 1,8,15-16 ธ.ค.64 นิเทศนักศึกษา
2482/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 1,8,15-16 ธ.ค.64 นิเทศนักศึกษา
2481/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ 1-3,15-17 ธ.ค.64 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2480/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 29 พ.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2479/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร / รตานรี สุทธิพงษ์ / ภควดี โอสถาพร / เสาวลักษณ์ เรืองศรี / พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร / อธิวัฒน์ วังใหม่ / จิรสันต์ คำคุณ / วิทยา มาบุญธรรม / พงษ์ชนะ ชุติมา / จาตุรนต์ สมบุนไชย 4-6, 10-12 ธ.ค.64 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2478/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 1, 3-4 ธ.ค.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2477/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 1 ธ.ค.64 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อพ.สธ.
2476/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 29 พ.ย. 2564 พิชชาพร โอภาศ 30 พ.ย. 64 อบรมออนไลน์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>