ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2026/2564 มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการพัสดุ 04 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2025/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 04 ต.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2024/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ต.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 7-13 ต.ค.64 ติดตามผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2023/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 04 ต.ค. 2564 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 4 ต.ค.64 (How The Trumpet Works by Pitipong Jade Pookeaw) ผ่านระบบออนไลน์
2022/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ต.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน 4-5 ตุลาคม 2564 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2020/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 ต.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2019/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ต.ค. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21 และ 26-29 ต.ค.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2018/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 ต.ค. 2564 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 8 ต.ค.64 (อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยฯ รุ่นที่ 2/2564) ผ่านระบบออนไลน์
2017/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ต.ค. 2564 ธนัช ยอดดำเนิน / สุรศักดิ์ สิงห์สา / ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด 2-3, 9-10 ต.ค.64 อำเภอดอยเต่า และ16-17, 23-24 ต.ค.64 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2016/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ต.ค. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / วีระยุทธ สุภารส / อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ 2-3, 9-10 ต.ค. 64 อำเภอไชยปราการ และ16-17, 23-24 ต.ค.64 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 01 ต.ค. 2564 ชาตรี / จุลนิตย์ / มนต์ชัย / พลากร / กิตติพันธุ์ / ทรงยศ / สงกรานต์ / รัตน์ / กัลทิมา / สุรศักดิ์/เยี่ยมลักษณ์/ชาญ/ศุภฤกษ์/อัตถ์/อนุวัติ/วินัย/วรจิตต์/สายหยุด/ศิริเพ็ญ/ภาคภูมิ/นนทกฤต กองกลาง
2014/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 01 ต.ค. 2564 วิมลรัตน์ / สมศักดิ์ / นภารัตน์ / อ้อมหทัย / วรางคณา / มะลิวัลย์ / พัสสนันทน์ / จิรสันต์ กองกลาง รอลงนาม
2013/2564 การจ้างพนักงานปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01 ต.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา การจ้างพนักงานปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2012/2564 การจ้างพนักงานปฏิบัติงานพอพักนักศึกษา ศูนย์เวียงบัวและศูนย์แม่ริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ต.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา การจ้างพนักงานปฏิบัติงานพอพักนักศึกษา
2011/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย 01 ต.ค. 2564 ชนกนันท์ กัลยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1998/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ CMRU Education Expo 30 ก.ย. 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1993/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 2564 สงกรานต์ สมจันทร์ 1 ต.ค.64 โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1992/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 2564 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ 9-10, 16-17, 23-25, 29-31 ต.ค.64 และ6-7, 13-14 พ.ย.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1991/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศษสตร์ (กลุ่มวิชาครูบังคับ) 1/2564 30 ก.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1990/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150] 151 [152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>