ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1963/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 20, 23-24 กค. 65 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1962/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 19 ก.ค. 2565 รัชพล สัมพุทธานนท์ 20-21 กค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1961/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 19 ก.ค. 2565 ศุภชัย มุดกาสนิท 20-22 กค.65 อบรมออนไลน์
1960/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 มณวิภา ยาเจริญ / จารุณี ศรีบุรี / งามนิจ แสนนำพล 20-22 กค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชัยงใหม่
1959/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 19 ก.ค. 2565 มนทกานต์ เมฆรา / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 20-22 กค.65 อบรมออนไลน์
1958/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 19 ก.ค. 2565 สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ 20-22 กค.65 อบรมออนไลน์
1957/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 19 ก.ค. 2565 ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ / รัฐพรรณ สันติอโนทัย 20-21 กค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
1956/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 สุภัทรา คำหม่อง และคณะ 20 กค.65 ณ โรงเรียนบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1955/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร / นิราภรณ์ ชัยวัง / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 20 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
1954/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 19 ก.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1953/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ 19, 23-24 กค.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1952/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ / สุพจน์ บุญแรง / ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล 19 กค.65 ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1951/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 19-20 กค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัเชียงใหม่
1946/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักวิเทศสัมพันธ์) 18 ก.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1945/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 อติณัฐ จรดล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1944/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 จุฑามาศ หนุนชาติ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1943/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ค. 2565 กฤษณะ สุยะอ้าย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1942/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2565
1941/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ครั้งที่ 2 18 ก.ค. 2565 กองการพัสดุ
1940/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 18 ก.ค. 2565 ณัฐวัฒน์ โสมดี

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>