ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2889/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2565 กองนโยบายและแผน
2870/2565 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 29 ก.ย. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ
2869/2565 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม 29 ก.ย. 2565 ณัฐกร เป็งใย
2857/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 ปวีณา โฆสิโต 5, 12 ตค.65 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
2856/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 ณัฐพร ปิงมูลทา 11 ตค.65 ณ Kantary Hills Hotel
2855/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 6-8 ตค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2854/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 30 กย.-2 ตค.65 ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2853/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 30 กย.-2 ตค.65 ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2852/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล / วลัยพร สุพรรณ / ชยภัทร พุ่มจันทร์ / ศุภชัย มุกดาสนิท / ภีมภณ มณีธร 28 กย.65 ณ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
2851/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 ก.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
2849/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 มนทกานต์ เมฆรา และคณะ 28 กย.65 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
2847/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ / สุรเดช ลุนิทรานนท์ / ประเทือง ชัยขาว / ชำนาญ จันทร 1 ตค.65 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่
2846/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 29 กย.-1 ตค.65 ณ The Piano Resort นครราชสีมา
2842/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 รัชพล สัมพุทธานนท์ และคณะ 4 ตค.65 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
2841/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ 29 กย.65 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2840/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 ก.ย. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 27-28 กย.65 คณบดีลากิจ
2835/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 งามนิจ แสนนำพล / จารุณี ศรีบุรี ลงพื้นที่ชุมชนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2834/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 สายฝน แสนใจพรม 28-29 กย.65 ติดตามการใช้ระบบ PLC ในสถานศึกษา
2833/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 สุพัตร์ หลังยาหน่าย 26 กย.65 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2831/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 26-28 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 4138 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>