ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2421/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 23-24 พ.ย.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2420/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 2564 ทิตา สุนทรวิภาต 23-24, 26 พ.ย.64 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2418/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 23 พ.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2415/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้สนภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวืชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2413/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 8-12 ธ.ค.64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล กทม.
2412/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 1, 18,22 ธ.ค.64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2411/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 จตุพร เสถียรคง ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลแม่ทะลบ
2410/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27-28 พ.ย.64 ลงพื้นที่วิศวกรสังคม
2409/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 ณัฐพร จาดยางโทน 26-28 พ.ย.64 ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
2408/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / อานนท์ ผัดแปง / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 23 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลแม่วิน
2407/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 กัลทิมา พิชัย 24-25 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2406/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2405/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 พจนา มณฑีรรัตน์ ลงพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ตำบลเมืองแหง
2404/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 สายหยุด มูลเพ็ชร์ / ณัทธร สุขสีทอง / ไพรชา สุทนต์ 22 พ.ย.64 นิเทศนักศึกษา
2402/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ย. 2564 สรายุทธ อ่องแสงคุณ / ชัพวิชญ์ ใจหาญ 23-25 พ.ย.64 กองบัญชาการทหารบก กทม.
2398/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 2564 ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ / ธัญลักษณ์ คำพรหม / ภัทรศรี อินทร์ขาว 20-21,27-28 พ.ย.-4-5 ธ.ค.64 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2397/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 พ.ย. 2564 ธัญญา ทะพิงค์แก 20 พ.ย. 64 อบรมออนไลน์
2396/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 2564 ภูริวัจฐ์ ชีคำ / ศิริจันทร์ อุปาละ / จันทร์สุดา คำขัติ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2395/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ 20-21 พ.ย.64 ตำบลแม่แรม อำเภแแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2394/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 2564 พงษ์พันธุ์ สีฬหเกรียงไกร / ณัฐธิดา สุภาหาญ / พิษณุภาคิน ชัยมงคล 20-21 พ.ย.64 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] 138 [139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>