ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
774/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม เพิ่มเติม 29 มี.ค. 2564 มารุต เปี่ยมเกตุ
773/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 29 มี.ค. 2564 กัลทิมา / อัตถ์ 10-18 เม.ย. 64 (คณบดีลาพักร้อน)
771/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 ธวัชชัย / จิรวรรณ 28 มีนาคม 64 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแนวทางการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรของเล่นพื้นบ้านล้านนา)
770/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 นิราภรณ์ / อัตถ์ 26-28 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ดูงานด้านการปลูกกัญชาด้วยระบบอัจฉริยะ)
769/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 สกุลรัตน์ คำเจริญ 25-26 มี.ค. 64 จังหวัดลำปาง (ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
768/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 25 มี.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ / ดวงใจ / ณัฐธยาน์,ปิยวรรณ / ชไมมน / ศิริมาศ / จินดา / จันทรา
766/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ / สุดธิดา สวนประดิษฐ์ / จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ 25 มี.ค.-28 พ.ค. 64 แม่วาง สันป่าตอง สันกำแพง เชียงใหม่ (โครงการภูมิศาสตร์ภาษาไทขึน)
765/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 สุดารัตน์ สมบัติ 1-2 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
764/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ / แสงจันทร์ / กนกวรรณ / กวินทิพย์ / ฯลฯ 25 มี.ค. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการวิจัยหลักสูตรท้องถิ่น)
763/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 27 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
759/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 มี.ค. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / กฤษฎา บุญชม / บุญรัตน์ สดใส / ปริยาพร กองคำ 7-8 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กิจกรรมงานชูช่อพวงคราม)
758/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว / วสินธ์ สมสายทอง / จันทร์วรรณ / เฉลียววรรณ / ฯลฯ 26-28 มี.ค. 64 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (กิจกรรมทำด้วยใจให้ด้วยรัก)
757/2564 แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 25 มี.ค. 2564 ภุสัสชิ กันทะบุผา
755/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 มี.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล / เกษรา / เสาร์คำ / ดารารัตน์ / จิตราภรณ์ / สาคร / พัชรินทร์ / มัทธา / ยุพิน / ยงยุทธ/รักษิณา/เจนณรงค์ 20 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. (จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล)
754/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายวัสดุประกอบบ้านพักบุคลากร พื้นที่ศูนย์แม่สา จำนวน 5 หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด 24 มี.ค. 2564 ภาคภูมิ / สุนี / คนึง / และคณะ
753/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 2564 จารุวรรณ / รุ่งทิวา / ฯลฯ 25 มี.ค. 64 สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา)
752/2564 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 24 มี.ค. 2564 สายสมร สร้อยอินต๊ะ / วรรณวดี ม้าลำพอง
751/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รายการ 24 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ / เสกสรร / ภุสัสชิ / ชไมมน / สยาม / ธวัชชัย / สุมินทร์ตรา กองการพัสดุ
750/2564 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 24 มี.ค. 2564 ณัฐวุฒิ ลือดี
749/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 24 มี.ค. 2564 รักคุณ / ปัทมา / กาญจน์พิชชา / อนุวัติ

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224] 225 [226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>