ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
731/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 เสรี ปานซาง 29-31 มี.ค., 3-6, 21-23 เม.ย. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ)
730/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 สุโข เสมมหาศักดิ์ / ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ 29 มี.ค.-16 เม.ย. 64 สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว)
729/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 22-23, 24-25, 26 มี.ค. 64 แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอย)
728/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 อรกมล สุวรรณประเทศ 1-2 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
727/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 กิรณา ยี่สุ่นแซม / นัทธ์หทัย ตันสุหัช 30 มี.ค.-30 เม.ย. 64 เชียงดาว ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านบัญชี)
726/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / มัทนา อินใชย / ศุภณิช จันทร์สอง 24-27 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
725/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 อุไร ไชยเสน / ศิโรช แท่นรัตนกุล 24-27 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
724/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่ว 23, 25 มี.ค. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา)
723/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 22-24 มี.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้และพัฒนาผ้าทอ)
722/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 3-6, 21-23 เม.ย. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล)
721/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย / ชนินทร์ มหัทธนชัย 27, 29, 31 มี.ค., 17-19 เม.ย. 64 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ผักพื้นบ้าน)
720/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 22 มี.ค. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)
719/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติณัฐ จรดล 29 มี.ค.-8 เม.ย. 64 นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย (โครงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง)
717/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 22 มี.ค. 2564 บุญรักษ์ กฤษวงษ์
714/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 2564 ลักษิกา อาจวิจิตร 23 มี.ค. 64 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ)
713/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ 20-21, 27-28 มี.ค. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการบริหารจัดการยกระดับผู้ประกอบการ)
712/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 2564 ฉัตรชัย / ภาณุพัฒน์ / จิราภรณ์ / จิตรกร / ณัฏฐนันท์ / กมลพรรณ 20 มี.ค. 64 เมือง ลำพูน (วิทยากรเทคนิคการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
711/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 19 มี.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
710/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19 มี.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล / วชิรจักร / ประภารัตน์ 21 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
708/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 19 มี.ค. 2564 ประไพ ปรีชา / วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์ 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] 197 [198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>