ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2243/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 11 สค.65 ณ กรุงเทพมหานคร (วิทยากร)
2242/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นห่วงโซ่ คุณค่าใหม่และโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2241/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 กมลณัฏฐ์ พลวัน / อรกมล สุวรรณประเทศ / กมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย / โสมนัส พันธุ์พืช 15-16 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2240/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 2565 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ และคณะ 16-17 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2237/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 10 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยากร)
2236/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 ประนอม ลำงาม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2234/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 10 สค.65 ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2233/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 พันธ์ลพ สินธุยา / ประพฤติ อำขำ / ชลธิชา บุญยิ่ง 10-13, 17-20 สค.65
2232/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 ชวลิต ขอดศิริ 21-26 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2231/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 20-24 สค.65 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2230/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 20-24 สค.65 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2229/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 20-24 สค.65 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2228/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ส.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กิตตืศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / สิริญา ยุวงค์ และคณะ / เจษฎา คำโพธิ์ 14-15 สค.65 ณ จังหวัดนครสวรรค์
2226/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ส.ค. 2565 สายฝน แสนใจพรม / สำเนา หมื่นแจ่ม 9-10 สค.65 ณ สพป.เขต 5 - 6
2225/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ส.ค. 2565 ดวงใจ เนตรตระสูตร / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ / จินดา น้าเจริญ 9 สค.65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
2224/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ส.ค. 2565 พรสวรรค์ จันทะวงศ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1/65
2223/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ส.ค. 2565 ภัทรพร สุวรรณพูล / พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย 27-28 สค.65 รร.โลตัส ปางสวนแก้ว
2220/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจะจง 09 ส.ค. 2565 กองการพัสดุ
2219/2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ส.ค. 2565 กองการพัสดุ
2218/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ส.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>