ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1834/2565 แก้ไขคำสั่ง 08 ก.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1831/2565 แต่งตั้งเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 08 ก.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
1830/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ค. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 8-9 ก.ค.65 ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
1829/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ค. 2565 นิโลบล วิมลสิทธิชัย / สมศักดิ์ พรมจักร 8-9 ก.ค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1826/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ก.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1822/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) (เพิ่มเติม) 07 ก.ค. 2565 ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
1821/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ปริญญา สำราญบำรุง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1820/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 รุ่งนภา ทากัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1819/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 อรทัย คำสร้อย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1818/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ณัฐธิดา สุภาหาญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1817/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ 7-8 ก.ค.65 ณ โรงพยาบาลประสาท และโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
1816/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 7 ก.ค.65 ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
1815/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ฉัตรชัย เครืออินทร์ 7-8 ก.ค.65 ณ จังหวัดพิษณุโลก
1814/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ดิเรก อินจันทร์ 7-8 ก.ค.65 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
1813/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 ฉัตรชัย เครืออินทร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1812/2565 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บ 07 ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1811/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 เสาร์คำ เมืองแก้ว / รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ / บุญรอด พวงลังกา 7-8 ก.ค. 65 ณ โรงเรียนปายวิยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1810/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 07 ก.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1809/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 สยาม กันหาลิลา และคณะ 8-9 กค.65 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1808/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2565 จินตนา อินภักดี และนักศึกษา 8-10 ก.ค. 65 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรม Boost Camp สำหรับนักศึกษา)

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>