ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
328/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 ก.พ. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 9, 18 ก.พ.65 ณ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
325/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.พ. 2565 จีรภา ง่วนหอม 8-9 กพ.65 นิเทศ
324/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 08 ก.พ. 2565 สุรีย์พร สิริปัญญาวงศ์ / อรุโณทัย แซ่ท้อ กองพัฒนานักศึกษา
323/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง – ขี้เหล็ก 08 ก.พ. 2565 กองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง – ขี้เหล็ก
322/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 ก.พ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8-11 มี.ค.65 ณ จังหวัดเพชรบุรี
321/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2565 กฤษฎา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม 8-10 ก.พ.65 ผอ.ไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
320/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 ก.พ. 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 9-10 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
319/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 08 ก.พ. 2565 กองบริหารงานบุคคล
316/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 08 ก.พ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
314/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 อ้อมหทัย ดีแท้ 7 กพ.65 นิเทศ
313/2565 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07 ก.พ. 2565 ดวงเดือน เทพนวล
312/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ไพรฑูรย์ เหล่าดี / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 7-8 กพ.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
311/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ 17 กพ.65 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ (นิเทศ)
310/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 07 ก.พ. 2565 อนุวัติ ศรีแก้ว 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
309/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 07 ก.พ. 2565 อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
308/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 07 ก.พ. 2565 มัทนา อินใชย / พชรพร อากรสกุล 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
307/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 07 ก.พ. 2565 นิตยา เสนดี 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
306/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 16-17 กพ.65 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา (วิทยากร)
305/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 15-16 กพ.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
304/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.พ. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 13-14,20-21 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>