ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
891/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 2565 สายฝน แสนใจพรม / นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ 21-22 เม.ย.65 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
888/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 09 เม.ย. 2565 คณะวิทยาการจัดการ / นางสาวบุษบา โชคนิรันดร์กุล รอลงนาม
881/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 พัชราพรรณ ชอบธรรม 20, 25, 27 เม.ย.65 ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
880/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 เดชวิทย์ นิลวรรณ 18-22 พ.ค.65 ณ โรงแรมบงค็อกมาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
879/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 เกษม กุณาศรี 10-12 เม.ย.65 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
877/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 รพีพร เทียมจันทร์ 18-20, 27-29 เม.ย.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังวหัดเชียงใหม่
876/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 สายฝน แสนใจพรม / ฐิตินันท์ เขียวนิล 9-11, 16-18 เม.ย.65 ณ อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอจอมทอง จังวหวัดเชียงใหม่
875/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 เสรี ปานซาง 25-29 เม.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
874/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 08 เม.ย. 2565 ณัฐรดา ปัญญา 29-30 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
873/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 25-29 เม.ย.65 โครงการวิจัยเรื่องระบบศูนย์สารสนเทศผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
872/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 18-22 เม.ย.65 ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่รอม จังหวัดเชียงใหม่
871/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ 25-29 เม.ย.65 ณ โรงแรงแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
870/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ / วิเชษฐ์ สิงโต 18-22 เม.ย.65 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังวหัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
869/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 08 เม.ย. 2565 วัสสพล ฝั้นกาศ 30-31พ.ค.65 อบรมออนไลน์
868/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
867/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2565 อัญชลา ทามัน 8 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
866/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 08 เม.ย. 2565 สิวลี รัตนปัญญา 8 เมย. และ 11 พค.65 อบรมออนไลน์
865/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 08 เม.ย. 2565 ภัทรพร สุวรรณพูล / ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ / ศศิภา มหาดิลก / ธัญลักษณ์ การดี / กิตติพัฒน์ ชาวพรหม / พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย / คชาพล ทองเลิศ / ภัทรพงษ์ เรือนคำมา / สุทธิพงษ์ อำภา 8 เม.ย.65 อบรมออนไลน์
863/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 07 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
862/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 เม.ย. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 7 – 8, 20 – 22, 27 – 29 เมษายน ๒๕๖๕ วันที่ 5 – 6, 11 - 12, 18 - 20, 25 – 27, 30 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ 1 – 3, 6 – 7 มิถุนายน 2565 โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยสิทธิของเด็กชนเผ่าพื้นเมืองในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคาบสมุทรมาเลเซียกับภาคเหนือตอนบนของไทย

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>