ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2335/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 ภัทรศรี อินทร์ขาว 22, 24 ส.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2333/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนุบสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 19 ส.ค. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
2332/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 วินยาภรณ์ พราหมณโชติ U2T for BCG ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังวหวัดเชียงใหม่
2331/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2330/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 2565 วรางคณา สินธุยา 18-21 สค.65 ณ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2329/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 2565 สายฝน แสนใจพรม และคณะ / โสมนัส พันธุ์พืช 18-19 สค.65 ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2327/2565 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 18 ส.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2326/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) (เพิ่มเติม) 17 ส.ค. 2565 เฉลิมเกียรติ เมืองงาม คณะครุศาสตร์
2324/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 ขวัญหทัย กวดนอก นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2323/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2322/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 อุไร ไชยเสน 17-21 สค.65 ณ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2321/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 วิภาวี ศรีคะ / พงศ์สถิตย์ บิดาหก / จันทร์สุดา คำขัติ U2T ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อน จังหวัดเชียงใหม่
2320/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 17 ส.ค. 2565 สุกัญญา แก้ววรรณ / เสาวลักษณ์ สามแก้ว 18 สค.65 การประชุมออนไลน์
2319/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 20, 24 และ 27 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2318/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / สยาม กันหาลิลา / สุรสิงห์ แสงโสด 18 สค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2317/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / เจิมขวัญ รัชชุศานติ / เพียงตะวัน พลอาจ / สุดารัตน์ แสงแก้ว 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2316/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 ทัศวรรณ ธิมาคำ / นิโลบล วิมลสิทธิชัย 25 - 26 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2315/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 ชโรนีย์ ชัยมินทร์ 22-23 สค.65 ณ พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2314/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 นิโลบล วิมลสิทธิชัย 20 - 21 สิงหาคม 2565 และวันที่ 3 -4 กันยายน 2565 ณ พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2312/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 17-19 สค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>