ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
184/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงาต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564 (เพิ่มเติม) 27 ม.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
183/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
182/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 29-30 ม.ค.65 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนและไชยปราการ
176/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2565 กมลวรรธ สุจริต 28-30 ม.ค.65 จังหวัดอุดรธานี
175/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 28 ม.ค.65 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
174/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ 26 ม.ค.65 นิเทศ
173/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 26 ม.ค.65 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร
172/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 27-30 ม.ค.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
171/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล วิทยากร ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
170/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ภาวนา เพ็ชรพราย นิเทศ
169/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 มานพ ชุ่มอุ่น 26, 30 ม.ค65 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
168/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 26-28 ม.ค.65 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
166/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 2565 ขจร ตรีโสภณากร 26-29 ม.ค.65 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
161/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 2565 อรทัย คำสร้อย นิเทศ
160/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 24,28,31 ม.ค. 65 และวันที่ 4,7,11 ก.พ. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
159/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ 28 มค.65 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
158/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 24 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
154/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย งานวิจัย วช. อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
153/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 23 ม.ค.65 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน
152/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ม.ค. 2565 เสรี ปานซาง 23-24,26,28,30-31 ม.ค.65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>