ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2488/2564 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2564 กองการพัสดุ
2487/2564 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2564
2484/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 29 พ.ย.,1 ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2483/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 สุภัทรา คำหม่อง 1,8,15-16 ธ.ค.64 นิเทศนักศึกษา
2482/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 1,8,15-16 ธ.ค.64 นิเทศนักศึกษา
2481/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ 1-3,15-17 ธ.ค.64 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2480/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 29 พ.ย. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2479/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร / รตานรี สุทธิพงษ์ / ภควดี โอสถาพร / เสาวลักษณ์ เรืองศรี / พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร / อธิวัฒน์ วังใหม่ / จิรสันต์ คำคุณ / วิทยา มาบุญธรรม / พงษ์ชนะ ชุติมา / จาตุรนต์ สมบุนไชย 4-6, 10-12 ธ.ค.64 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2478/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 1, 3-4 ธ.ค.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2477/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 1 ธ.ค.64 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อพ.สธ.
2476/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 29 พ.ย. 2564 พิชชาพร โอภาศ 30 พ.ย. 64 อบรมออนไลน์
2474/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 28-30 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2470/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 2564 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / อันสุดารี กันทะสอน / ปรัชญา ไชยวงศ์ / วณีวัลยา สุภาษา 27-28 พ.ย.64 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2466/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 มุจลินท์ แปงศิริ นิเทศ
2465/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP (เพิ่มเติม) 26 พ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
2464/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 26 พ.ย. 2564 จารุวรรณ เพ็งศิริ / สายพิณ สังคีตศิลป์ 2-3 ธ.ค.64 ผ่านการอบรมออนไลน์
2463/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 27-28 พ.ย. 64 วิทยากรจังหวัดลำปาง
2462/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 26 พ.ย. 2564 จารุณี อินต๊ะสอน / ฉัตราภรณ์ กาวี / ณฐรักษ์ พรมราช / เบญจมาศ สีตะพันธ์ / ประภัสสร ขาวงาม / วิไลลักษณ์ ธูปเทียน / ศุทธนุช หทัยพิชิชชัย / พลากร กวางนอน 3 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2461/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 26 พ.ย. 2564 สำนักหอสมุด
2460/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 2564 ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี 4-7 ธ.ค.64 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 4588 รายการ รวมทั้งหมด 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>