ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1555/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง โครงการจัดจ้างทำสนามเปตอง ศูนย์แม่ริม 16 ก.ค. 2564 สุรศักดิ์ / สยาม / เกษตร / ภาณุพงศ์ / สามารถ / บุดดี
1554/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 16 ก.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1553/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง 16 ก.ค. 2564 สุรศักดิ์ / สยาม / สายหยุด / วรินญา / บุดดี รอลงนาม
1550/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 ก.ค. 2564 เอกพงษ์ / วชิรจักร / รชานนท์ / นาฏสะคราญ / สุภร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในการไปวางหรีดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและร่วมงานฌาปกิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยและญาติสายตรงฯ)
1549/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ 30 ก.ค. 64 และวันที่ 6,27 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1548/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 2564 อธิวัฒน์ วังใหม่ 6,10,13,17,20,27 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1547/2564 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะครุศาสตร์ 14 ก.ค. 2564 ศันทนี คุณชยางกูร
1546/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ค. 2564 พัชรนันท์ จันทร์พลอย 13,14,20,21 ก.ค. 64 และวันที่ 3-4 ส.ค. 64 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1545/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ก.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1544/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ค. 2564 กนกวรรณ กะดีแดง 18 ส.ค. 64 โรงแรม Green Nimman CMU Residence จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการนานาชาติฯ)
1543/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ค. 2564 แวววรรณ ละอองศรี 16 ก.ค. 64 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (เป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนรวมใจแม่วิน Organic)
1542/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 14 ก.ค. 2564 กองการพัสดุ / ถนัด / นครินทร์ / ภัทธนาวรรณ์ / ศศิพินทุ์ / สุมินทร์ตรา
1541/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 ก.ค. 2564 กองการพัสดุ / วัชรพงษ์ / อัตถ์ / นักสิทธิ์ / ณัฐวุฒิ / ศศิพินทุ์ / สุมินทร์ตรา
1540/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 ก.ค. 2564 กองการพัสดุ
1539/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ก.ค. 2564 กองการพัสดุ
1537/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 2564 สุพจน์ บุญแรง 14 ก.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หารือรายละเอียดงานวิจัย)
1536/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 2564 ขจร / ชัชวรรณ / ณัชพล / วัฒนา / สาวิตรี / พัตธรินท์ / ชลธิชา 20-22 ก.ค. 64 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเษศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1535/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 2564 ชาญวิทย์ คำเจริญ 14 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการ Active Learning)
1534/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 2564 รตานรี สุทธิพงษ์ 19,20,21 ก.ค. 64 และวันที่ 2,10,11,25,30,31 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1533/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 2564 เสาวลักษณ์ เรืองศรี 13-15,19 ก.ค. 64 วันที่ 3-5,9 ส.ค. 64 และวันที่ 1,4-6 ต.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>