ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
493/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 28 กพ.-3 มีค.65 ณ จังหวัดสุโขทัย
490/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2565 อรทัย อินตา / จุฑามาศ หนุนชาติ / อังคณา ลังกาวงศ์ / วราพร ขันพล / นฤมล คำปัญญา / พิมพาพัญ ทองกิ่ง 1 มีค.65 ณ สพป. เขต 2 (วิทยากร)
487/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2565 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ 27 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการจัดสินการประกวดวงดนตรี)
486/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 27 กพ.65
485/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 27 ก.พ. 2565 เกษม กุณาศรี
484/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 26 กพ.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
483/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 26-27 กพ.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
482/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 26 ก.พ. 2565 ปิยะชาติ เวียงนาค 26-27 กพ.65 อบรมออนไลน์
480/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสิรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชุมชนป่าตุ้มดอน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 25 ก.พ. 2565 อาจารย์อังคณา ลังกาวงศ์ / อาจารย์ ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ / อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน คณะครุศาสตร์ รอลงนาม
479/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 อรทัย อินตา / จุฑามาศ หนุนชาติ / อังคณา ลังกาวงศ์ 26 กพ.65 ณ โรงเรียนวัดโป่งแย่งเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
478/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ / พิชาพร โอภาศ 25 กพ, 2, 7 มีค.65 เก็บข้อมูลวิจัย
477/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 กมลทิพย์ คำใจ / วิไลพร ไชยโย / วิภาวี ศรีคะ 25-26 กพ.65 ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
476/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 เสาวนีย์ สุริยะเจริญ 25-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
475/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 กรรณิการ์ ชุมภูชนะภัย 25-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
474/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 กิตสชนม์ ศรีตุลา 25-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
473/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 บุดดี วงค์หาริมาตย์ / อำพล เจริญสุข 25-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
472/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 นิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ 25-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
471/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2565 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / ชไมมน ศรีสุรักษ์ 25 กพ.65 ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
467/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 สุมินทร์ตรา แจ่มใส 25-26 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
466/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 24-25 กพ.65 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังวหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>