ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
468/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 อภิสิทธิ์ ชัยมัง / สุรศักดิ์ สิงห์สา / ธนัช ยอดดำเนิน / ฯลฯ 26-28 ก.พ. 64 รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา)
466/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 วัชรพงษ์ / อัตถ์ / สุรชัย / มาโนช / ภาณุพงศ์ 1-2 มี.ค. 64 กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาแม่แจ่มดอยอัจฉริยะ)
465/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะครุภัณฑ์โทรทัศน์ชนิด LED กรณีเสนอทดแทนครุภัณฑ์โทรทัศน์ที่ชำรุดในระยะประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 25 ก.พ. 2564 ถนัด / คนึง / มารุต / เกษตร / ณรวัฒน์ / ศศิพินทุ์ / ธมภร กองการพัสดุ
464/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 วราพร ขันพล 2, 31 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ)
463/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ / เวธนี / กรกฎา / ณัฐพงค์ / ธีรวิชญ์ / นรพนธ์ / ฯลฯ 26 ก.พ. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการวิจัยหลักสูตรท้องถิ่น)
462/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 กุสิสรา มรุปัณฑ์ธร 26-28 ก.พ. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการการเปรียบเทียบคุณภาพซาก เนื้อ รสชาติ ไก่แม่ฮ่องสอน)
461/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 2564 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 26 ก.พ. 64 เมือง ลำพูน (วิทยากรพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)
459/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 1, 2, 6 มี.ค. 64 บ้านโฮ่ง บ้านธิ ลำพูน พร้าว เชียงใหม่ (นิเทศ)
458/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 นิราภรณ์ ชัยวัง / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 26-28 ก.พ. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการเปรียบเทียบคุณภาพซากเนื้อ รสชาติ ไก่แม่ฮ่องสอน)
457/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 ณัฐธิดา สุภาหาญ 1, 3, 4 มี.ค. 64 ดอยเต่า เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ)
456/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 24 ก.พ. 2564 ณิชชายาวรรณ / คมศิลป์ / ภัสราภรณ์ / นวพร / รินทร์ลภัส / อำนาจ / นันทาวดี / รุ่งทิวา / กฤษณ์ / ฯลฯ 24 ก.พ.-25 มี.ค. 64 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์)
455/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 2564 พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ 24-26 มี.ค. 64 เวียงแหง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังทางสังคม)
454/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 กาญจนา สุระ 25 ก.พ. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์)
453/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 24-25, 27-28 ก.พ. 64 แม่ฮ่องสอน (โครงการสร้างสรรค์คุณค่าแบรนด์ฯ)
452/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 เกศินี ศรีรัตน์ / ธนพร ธาริญ ศิระธนาพันธ์ 28-31 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา)
451/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 เฉลิมชัย ไชยชมภู / ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ 24-25 ก.พ. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการสร้างแอพพลิเคชั่น)
450/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 16-18 มี.ค. 64 เชียงคำ พะเยา (วิทยากรเสริมความรู้วิชาชีววิทยา)
447/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลาง โครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 23 ก.พ. 2564 ถนัด / ไกรสร / ศิริเพ็ญ / คนึง / เกษตร / นภัสวันต์ กองการพัสดุ
446/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 23 ก.พ. 2564 พิษณุรักษ์ / ทรงยศ / ปริญญา / สายหยุด / รพีพร / อ้อมหทัย / สามารถ / สิวลี / อัจฉรา / ฯลฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)
445/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ก.พ. 2564 สำนักหอสมุด

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] 208 [209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>