ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1639/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ 5 ส.ค. 64 พื้นที่อมเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจความต้องการใช้น้ำร้อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่)
1638/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 02 ส.ค. 2564 ดารารัตน์ / จิตราภรณ์ 27-28 ก.ย. 64 (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์)
1637/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 4-8 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุมปรึกษาแนวทางการส่งเสริมการปลูกเห็ดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1636/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 อนิรุทธิ์ รักสุจริต 2,4,5,16,18,19 ส.ค. 64 และวันที่ 6,8,9 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1635/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 เอกพงษ์ ดวงดาย 5,19,26 ส.ค. 64 และวันที่ 2,16,23 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1634/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 สุภาพร ฟองจันทร์ตา 3-4,17-18,31 ส.ค. 64 และวันที่ 1 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1633/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 อรทัย คำสร้อย 3,10,24,31 ส.ค. 64 จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1632/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ 3-5,24-26 ส.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1631/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 6 ส.ค. 64 บริษัท อินเนอร์ กิฟเวอร์ จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1630/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ส.ค. 2564 คนึง / สามารถ / เกรียงศักดิ์ / นภัสวันต์ / บุญรอด 2-4 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ)
1629/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอการชดใช้เงิน (เพิมเติม) 02 ส.ค. 2564 ประไพ / กมลรัตน์ / เสาวลักษณ์ / ธีระพงษ์
1628/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 ส.ค. 2564 ชยานนท์ / ณัฐิยา / ศศิธร / ธิดารักษ์ / อานนท์ 6 ส.ค. 64 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ)
1626/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 31 ก.ค. 2564 ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล 31 ก.ค.-29 ส.ค. 64 (ทุกวันอาทิตย์) (โครงการอบรมนาฏศิลป์อาเซียนแบบออนไลน์)
1625/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 2564 จันทรา แซ่ลิ่ว 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1624/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 30 ก.ค. 2564 ทิพย์พธู กฤษสุนทร กองบริหารงานบุคคล
1623/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 30 ก.ค. 2564 วาทินี ศิริชัย กองบริหารงานบุคคล
1622/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 30 ก.ค. 2564 พงศธร ฟองตา กองบริหารงานบุคคล
1621/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 30 ก.ค. 2564 วรสุดา วัฒนวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
1620/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 30 ก.ค. 2564 กฤษณา สมบัติ กองบริหารงานบุคคล
1617/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอข้อมูลศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 29 ก.ค. 2564 คณะครุศาสตร์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 90 [91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>