ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
573/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ปริญญา สำราญบำรุง / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / โกวิท จอมคำ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 8-9 มี.ค.65 ณ โรงเรียนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
572/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 08 มี.ค. 2565 กนกวรรณ / พิชญา 9-11 มี.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ
571/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2565 นครินทร์ พริบไหว ปฏิบัติหน้าที่คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
570/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / ปริญญา สำราญบำรุง / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / จุฑารัตน์ เปลวทอง / ธนะดี สุริยะจันทร์หอม / โกวิท จอมคำ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / คะเณยะ อ่อนนาง 7, 10 มีค.65 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนลงชุมชนฯ (วิศวกรสังคม)
568/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 07 มี.ค. 2565 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา 7-9 มี.ค. 65 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ)
567/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 7-10 มี.ค. 65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมในแปลงการปลูกพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (loT) เพื่อเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม)
566/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2565 เสรี ปานซาง 7-11 มี.ค. 65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนานัวตกรรมสิ่งทอสำหรับผ้าใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมในครัวเรือน)
565/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 มี.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 7-10 มี.ค. 65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานความรู้ผักพื้นบ้านในภาคเหนือเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพ)
564/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 160 รายการ 07 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ
558/2565 แต่งตั้งคณะวิทยากรผู้ช่วย 07 มี.ค. 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
557/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 7-8 มี.ค. 65 บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี)
556/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 ทัตพร / อติณัฐ 5-6,12-13 มี.ค. 65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยฯ)
555/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 04 มี.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และร่วมงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ “ร้อยรัก ด้วยดวงใจ สานสายใยความผูกพัน”
554/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทางไม่น้อยกว่า 1200 เมตร (สายทางศมร.20) 04 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ
553/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 กฤษฎา เอี่ยมละมัย 5-7,12-14,-19-20,26-27 มี.ค. 65 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ)
552/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 เสาร์คำ / รักษิณา / พิชฌาย์ธรณ์ 4 มีนาคม 65 หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์แนะนำการเข้าศึกษาต่อ)
551/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 5-6 มี.ค. 65 บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชให้สีในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม)
550/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสาร (ยกเลิก) 04 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ คำสั่งฉบับใหม่เลขที่ 701 รอลงนาม
548/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 04 มี.ค. 2565 กองการพัสดุ
547/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน 7-9 มีค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 90 [91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>