ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2666/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 ธ.ค. 2564 เกตุนภา มกร์ดารา / ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ 15,29 ม.ค.65 อบรมออนไลน์
2665/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 สุรเดช ลุนิทรานนท์ 28-30 ธ.ค.64 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2664/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 20 ธ.ค. 2564 รุ่งทิวา คนการณ์ 29-30 ม.ค.65 ประชุมวิชาการออนไลน์
2663/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 20 ธ.ค. 2564 สุรชาติ ถึงกาศ / ฐิตินันท์ เขียวนิล 7-8 มค.65 อบรมออนไลน์
2662/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 วชิรจักร นือขุนทด 21-22 ธ.ค.64 กรุงเทพมหานคร
2661/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 20-21 ธ.ค.64 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2657/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มรภ.เชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2564 พสุ ปราโมกข์ชน
2654/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 18-23 ธ.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2653/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 ธ.ค. 2564 กฤษดา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม 29-30 ธ.ค.64 รักษาราชการแทน
2652/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 17 ธ.ค. 2564 อรพินธ์ นาคำ 20-24 ธ.ค.64 อบรมออนไลน์
2651/2564 แต่งตั้งเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 17 ธ.ค. 2564 จารุพร ชัยกุลศิริ กองพัฒนานักศึกษา/คณะวิทยาการจัดการ
2648/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ศิริกรณ์ กันขัติ์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนฯ อำเภอแม่ออน-สะเมิง-หางดง จังหวัดเชียงใหม่
2647/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 17 ธ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2646/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย / เสรี ปานซาง / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ลงพื้นที่ดำนเนินกิจกรรมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2645/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 ศิริกรณ์ กันขัติ์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2644/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 17 ธ.ค. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 22-24 ธ.ค.64 รักษาราชการคณบดี
2643/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 2564 เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / ไชยเชิด ไชยนันท์ / มนัสพันธ์ รินแสงปิน 18-19 ธ.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2639/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ “ครุศาสตร์พัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม” 17 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ 18-19 ธ.ค.64 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
2635/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 2564 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / อาทิตยา มาอิ่นแก้ว / โชติกา จีนาแก้ว / พวงเพชร อรัญสุด 20-30 ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2634/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย / บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 19-21, 23-25 ธ.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] 114 [115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>