ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
860/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 นิมิต วุฒิอินทร์ 12-15,17-18 เม.ย. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธ์ในภาคเหนือตอนบน)
859/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 สุดารัตน์ / ศุภณิช 8-10 เม.ย. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
858/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ / พนิดา 8-10 เม.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
857/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 7 เม.ย. 64 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
856/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 8 เม.ย. 64 พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
855/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 6-7 เม.ย. 64 พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
854/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 เม.ย. 2564 พิไล / สมบัติ / มัทนา / กันตา / พชรพร / และคณะ 5-6 เม.ย. 64 FLORA CREEK CHIANG MAI จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565)
853/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2564 กัลทิมา / วัชรพงษ์ / คณบดี / ผู้อำนวยการ / พัชรินทร์ / ประกายดาว
849/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 เสริมศักดิ์ / เวชสวรรค์ 5-7 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเทศบาลตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นวิทยากรฯ)
848/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 มะลิวัลย์ พวงมณี 3-6,9-12 เม.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
847/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 รุ่งนภา / วัชรี / พงษ์พันธุ์ / ณัฐธิดา / อ้อมหทัย / พิษณุภาคิณ 7-8 เม.ย. 64 สำนักงานประสานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
846/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 สุโข / ชุติวลัญชน์ 6 เม.ย. 64 พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนฐานความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
845/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 เม.ย. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / ปิยะณัฐ / รัชพล / ภูริวัจน์ / วรพจน์ / รัชนี / กมลวรรธ / และคณะ 8-9 เม.ย. 64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นเครือข่ายบริการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)
840/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 สุชานาฏ / สิริพร / ธรรศ / นิโลบล / ใบชา / จรรยพร / ทัดดาว 5 เม.ย. 64 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
839/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 อุรพล / วทัญญู / และนักศึกษา 3 เม.ย. 64 และวันที่ 1 พ.ค. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น)
838/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 จันทรา แซ่ลิ่ว 4-6 เม.ย. 64 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ)
837/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 สุรชัย / โชติกา / วาศริน / ศรายุทธ / มัณฑนา 4-6 เม.ย. 64 พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มและจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์)
836/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 02 เม.ย. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 8 เม.ย. 64 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร)
835/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 02 เม.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ / เพียงตะวัน 8-9 เม.ย. 64 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ)
834/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 เม.ย. 2564 วิชญา / จักรินรัฐ 3-5 เม.ย. 64 จังหวัดลำพูน (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลชุมชนชาติพันธ์เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] 192 [193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>