ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
751/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รายการ 24 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ / เสกสรร / ภุสัสชิ / ชไมมน / สยาม / ธวัชชัย / สุมินทร์ตรา กองการพัสดุ
750/2564 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 24 มี.ค. 2564 ณัฐวุฒิ ลือดี
749/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 24 มี.ค. 2564 รักคุณ / ปัทมา / กาญจน์พิชชา / อนุวัติ
748/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 เฉลิมชัย ไชยชมภู / ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ 24-26 มี.ค. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการสร้างแอพพลิเคชั่น)
747/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 23-24 มี.ค. 64 รัฐสภา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก)
746/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 23 มี.ค. 2564 คนึง กาบกันทะ / สุรพล ใจมา 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)
745/2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 23 มี.ค. 2564 ณัฐชนน กันทะหล้า กองพัฒนานักศึกษา
744/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจากใจให้แผ่นดิน ครั้งที่ 1 กิจกรรม "ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก" 23 มี.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
743/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 ภาณุพงษ์ / สุทธิพงษ์ / ศศิภา 25 มีนาคม 64 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ)
742/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 พิชญา / ภาสินีส์ / เยาวรัตน์ / และนักศึกษา 24 มี.ค. 64 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ)
741/2564 อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 23 มี.ค. 2564 คมสันต์ วิสิทธิสาตร์ / มาโนช คุ้มพนาลัยสถิต 27-28 มี.ค. 64 (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
740/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 สุรเดช ลุนิทรานนท์ 2 เม.ย. 64 รร.ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอผลการศึกษา)
739/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 อำภา กิติรัตน์ 23 มี.ค. 64 รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (ประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ)
738/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 2564 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 24-26 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยพะเยา (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
737/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 จักรินรัฐ นิยมค้า / วิชญา มาแก้ว / ณัชณา / ธนาภา / ศิริพรรณ / ฯลฯ 23-26 มี.ค. 64 สะเมิง เชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์)
736/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 ชยานนท์ / ณัฐิยา / อานนท์ / ไพฑูรย์ / ศศิธร / ธิดารักษ์ 23 มี.ค. 64 แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจ)
735/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 อภิสิทธิ์ / สุรศักดิ์ / ธนัช / ปิยะณัฐ / ทัศนีย์ / วีระยุทธ / อัณณ์ชญากร 22-30 มี.ค. 64 ไชยปราการ ดอยเต่า สะเมิง ฮอด เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
734/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เพิ่มเติม) โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) 22 มี.ค. 2564 กองการพัสดุ / สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา / เกษม กุณาศรี
733/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 วินยาภรณ์ พราหมณโชติ 7-11 เม.ย. 64 เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการยกระดับชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว)
732/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มี.ค. 2564 อรวรารัศมิ์ / ณัฐทนีย์ / อรทัย / ดมิศรา / นิชชิมา / กรรณิการ์ / สถาพร 24-27 มี.ค. 64 จันทบุรี (โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195] 196 [197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>