ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1300/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้งานกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2564 ถนัด บุญชัย / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / ไกรสร ลักษณ์ศิริ / ฯลฯ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
1299/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนำชี้สถานที่ก่อสร้างสำหรับงานจ้างออกแบบ 22 มิ.ย. 2564 ไกรสร / เกษตร / ธราธร กองการพัสดุ
1298/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 22 มิ.ย. 2564 วัชรพงษ์ / ณัฐวุฒิ / นิราภรณ์ / กุลิสรา / จินตนา 23 มิ.ย. 64 (ประชุมเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12)
1297/2564 แต่งต้้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / อรวรารัศมิ์ / สยาม / คนึง / ธัญวรรณ์ / ศศิพินทุ์
1296/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ / ศิริเพ็ญ / สุนี / ประไพ / สยาม / คนึง / ธัญวรรณ์ / ศศิพินทุ์
1295/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2564 สุวัฒนวงศ์ / รตานรี / ภควดี / เสาวลักษณ์ / พงษ์สวัสดิ์ / อธิวัฒน์ / จิรสันต์ / วิทยา / จาตุรนต์ / พงษ์ชนะ 26-27 มิ.ย. 64 วันที่ 3-4,10-11,17-18,24-25,31 ก.ค. 64 วันที่ 1,7-8,14-15,21-22,28-29 ส.ค. 64 และวันที่ 4-5,11-12 ก.ย. 64 พื้นที่ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1294/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2564 จิราพร / มยุรี / ภูริวัจฐ์ / ณัฐกร 25-27 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1293/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับการจ้างออกแบบทางเดินเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ
1292/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 3-4,10-11 ก.ค. 64 พื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1291/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 2564 กนกวรรณ / ลัลลิยา / วรัญญา / พิชญา / กิตติพัฒน์ 25 มิ.ย. 64 สนามบินลานนา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (อบรมหลักสูตร One day pilot and Demo Flight)
1287/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 พิสิฐ / กนกวรรณ / ลัลลิยา / วรัญญา / พิชญา 6-9 ก.ค. 64 คลังสินค้าการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการฯ)
1286/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 25-26 มิ.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์คุณค่าแบรนด์และโมเดลธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1285/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 ศุภณิช / สุดารัตน์ 27-28 มิ.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1284/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 วรพจน์ / รุ่งนภา 22 มิ.ย. 64 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน)
1283/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 23-24 มิ.ย. 64 จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ)
1282/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มิ.ย. 2564 สุพจน์ / ธัญวรรณ์ 21 มิ.ย. 64 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1281/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศศึกษาต่อภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 21 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ
1280/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ 21 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / อาจารย์สุทธิดา สวนประดิษฐ์
1279/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 21 มิ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล / อาจารย์สุชัญญา วงศ์เวสช์
1278/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง และวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 21 มิ.ย. 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 157 [158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>