ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2763/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 2565 ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล และคณะ 17-18 กย.65 ณ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2762/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 16 ก.ย. 2565 อำนาจ โกวรรณ / ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 18-20 กย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2759/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 ก.ย. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
2758/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 16 ก.ย. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง 18-20 กย.65 เข้าร่วมประชุมวิชาการนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2757/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 16 ก.ย. 2565 เกษรา ปัญญา / เสาร์คำ เมืองแก้ว 21-23 กย. ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
2756/2565 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 16 ก.ย. 2565 ภัทรพร สุวรรณพูล
2752/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 15 ก.ย. 2565 กองการพัสดุ
2732/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 ไพรพร เรืองกิจเงิน 17-18 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2731/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 15-16 กย.65 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
2730/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2729/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 15 ก.ย. 2565 กนกวรรณ กะดีแดง และคณะ 17-18 กย.65 อบรมออนไลน์
2728/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 15 ก.ย. 2565 วรัญญา ละอองศรี 17-22 กย.65 อบรมออนไลน์
2727/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 เปรมวดี กิรวาที U2T for BCG ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2726/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 ดิเรก อินจันทร์ 18-25 กย.65 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2725/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 วิชญา มาแก้ว 18-20 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2724/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 วิทญา ตันอารีย์ / มุจลินท์ แปงศิริ และคณะ 16 ก.ย.65 ณ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2723/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / สุดารัตน์ แสงแก้ว 16-18 กย.65 ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพมหานคร
2722/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 ก.ย. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2721/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 ณัฐธิดา สุภาหาญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2720/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 2565 พัชรนันท์ จันทร์พลอย นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>