ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
992/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม เพิ่มเติม 29 เม.ย. 2564 กองการพัสดุ
991/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 29 เม.ย. 2564 อนุสรณ์ คำภีร์
983/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม 29 เม.ย. 2564 กองการพัสดุ
980/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 2564 เกษม กุณาศรี 1-4 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
979/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 28 เม.ย. 2564 วัชรงค์ วงศนุรักษ์
978/2564 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 28 เม.ย. 2564 กฤษณา เขียวมั่ง
977/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 28 เม.ย. 2564 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 29 เม.ย. 64 (อบรม Building Reports for Customer Segmentation)
969/2564 แก้ไขคำสั่ง 26 เม.ย. 2564
968/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โดยวิธีสอบออนไลน์ 26 เม.ย. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / รองคณบดี / ผู้อำนวยการ / ฯลฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
966/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 2564 ถนัด บุญชัย 25 เม.ย.-4 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับ ติดตามงาน และประสานการดำเนินงานต่างๆ)
965/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม 24 เม.ย. 2564 เกษม กุณาศรี บัณฑิตวิทยาลัย
964/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ (ยกเลิก) 24 เม.ย. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล (ยกเลิก) 27 พ.ค. 64 เวทีกลาง Event Hall 99-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564)
963/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 24 เม.ย. 2564 นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ / พรสวรรค์ จันทะวงศ์ 29-30 พ.ค. 64 (อบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี)
962/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 2564 พจนา / โฆษิต / เปรมวดี 17-19 พ.ค. 64 พื้นที่ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่)
959/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2564 กองการพัสดุ
958/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 23 เม.ย. 2564
955/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการรตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2564 กองการพัสดุ
954/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 2564 โฆษิต / ภาวนา / พจนา / เปรมวดี / ใบชา 7-8,9-11 พ.ค. 64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังวัดเชียงใหม่)
952/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 เม.ย. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / ดารารัตน์ / วราภรณ์ / จักรภาณุ / วีรพิชญ์ / สิริพร / ปนัดดา 11-12 เม.ย. 64 (ดำเนินกิจกรรมยอสวยไหว้สาพระญามังราย ตานตุงจัย 725 ปี เมืองเชียงใหม่
951/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน 21 เม.ย. 2564 ถนัด / วินัย / ณัฏฐพร / นครินทร์ / เกษม / ศุภกร / วีรวิชญ์ / อนุสรณ์ / ศุภวรรณ

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217] 218 [219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>