ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2117/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 18 ต.ค. 2564 กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ / สุชัญญา วงค์เวชส์ 4 พ.ย..64 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
2116/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 31 ต.ค.-4 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2115/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี / จุฬาวลี มณีเลิศ 26-30 ต.ค.64 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2114/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ / ปัทมา รัตนกมลวรรณ 24-26 ต.ค.64 สำนังานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2113/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / พันธ์ลพ สินธุยา 23-25 ต.ค.64 ประชุม ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2112/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ 23-24 ต.ค.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2111/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 พงษ์พันธุ์ สีฬหเกรียงไกร / พิษณุภาคิณ ไชยมงคล / ณัฐธิดา สุภาหาญ / อติณัฐ จรดล 23-24 ต.ค.64 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2110/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 กมลณัฏฐ์ พลวัน / ขจร ตรีโสภณากร / ชัชวรรณ ต๊ะวัด / วิไลพักตร์ จริงไธสง / กชามาศ ยาสมุทร์ / ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม / ศิริพร ประณต 22-23, 30-31 ต.ค.64 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2109/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 18 ต.ค. 2564 พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล 22, 28-29 ต.ค.64 การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
2108/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 19-21 ต.ค.64 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2106/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / เจริญ จันทร์บาล 22-25 ต.ค. ปฏิบัติราชการ ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2105/2564 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ 18 ต.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
2104/2564 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 17 ต.ค. 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิกการบดี / หัวหน้างานเลขานุการและการประชุม กองกลาง
2100/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ 16-17 ต.ค.64 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2099/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง 15-18, 22-25, 29-31 ต.ค.64 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2098/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 17 ต.ค.64 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2097/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 2564 พงษ์พันธุ์ สีฬหเกรียงไกร / พิษณุภาคิณ ไชยมงคล / ณัฐธิดา สุภาหาญ / อติณัฐ จรดล 16-17 ต.ค.64 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2096/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 2564 จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ 16-18, 27-29 ต.ค.64 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.)
2095/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 15 ต.ค. 2564 ดรุชา รัตนดำรงอักษร / อาชวิน ใจแก้ว / บังอร ฉัตรรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัย
2094/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 15 ต.ค. 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147] 148 [149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>