ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
593/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2565 ดิเรก อินจันทร์ 9-11 มีค.65 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
592/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน ประจำปี 2564 09 มี.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
591/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ / สุพัตร์ หลังยาหน่าย / รัฐพรรณ สันติอโนทัย 9 มีค.65 ณ ชุมชนตำบลดอนแก้ว/โรงพยาบาลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
590/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มี.ค. 2565 ชำนาญ จันทร 9 มีค.65 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
589/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 09 มี.ค. 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
588/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 09 มี.ค. 2565 ชลธิดา ณ ลำพูน
587/2565 แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 09 มี.ค. 2565 ศุภกร ประทุมถิ่น / วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ / ศิวาพร มหาทำนุโชค
586/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 9-10 มีค.65 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
585/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 08 มี.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ 8-9 มีค.65 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
584/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 ดนุวัต เพ็งอ้น / นงคราญ มหาวัง / ชลธิชา บุญยิ่ง 8-9 มี.ค.65 ณ อบจ.แม่ฮ่องสอน
583/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / พันธ์ลพ สินธุยา / ภานุพงศ์ ถนอมเกียรติ 8-12 มี.ค.65 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
582/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 ธนัช ยอดดำเนิน 16-25 มี.ค. 65 จังหวัดศรีสะเกษ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47)
581/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 ชวลิต / จักรปรุฬห์ / วชิรา 25-27 มี.ค. 65 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ หัวใจกตัญญู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมชนบท จังหวัดเชียงใหม่)
580/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / จิณฑ์พินันท์ / ประพฤติ / ชลธิชา / ภิญญาพัชญ์ 10-15 มี.ค. 65 จังหวัดเชียงราย (ศึกษาศักยภาพเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์ดอยแม่สลองด้วยนวัตกรรมอาหารและเครื่องสำอาง)
579/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 12-13 มี.ค. 65 พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)
578/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 จินตนา อินภักดี 12-13,19-20,26-27 มี.ค. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่)
577/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 พชรพร อากรสกุล และนักศึกษา 26-27 มี.ค. 65 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
576/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 08 มี.ค. 2565 สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 22-24 มี.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Lisrel
575/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 มนัส / ภัทรวุฒิ / เกียรชัย / อรกมล / กมลรัตน์ / จิรนันท์ / ณัฐนิชา 8 มี.ค. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)
574/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 มี.ค. 2565 ดวงใจ / ศิริมาศ / และนักศึกษา 11 มี.ค. 65 โรงพยาบาลราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานฯ)

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>