ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1666/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 06 ส.ค. 2564 กัลทิมา / พรพิมล / ถนัด / เกษม / พลศรัณย์ / มารุต / ปราณิศา / พัชรินทร์ / วัชระ / ฯลฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1665/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2564 กาญจนา สุระ 7-9 ส.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป)
1664/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัยตามยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1663/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2564 ชยานนท์ / ไพฑูรย์ / ศศิธร / ธิดารักษ์ / นิธิพัฒน์ / ประเสริฐ 26-27 ส.ค. 64 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการเพิ่มมูลค่าของเสียเหลือทิ้งจากปางช้างฯ)
1662/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 06 ส.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 20-22 ก.ย. 64 (อบรมการเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ)
1661/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 06 ส.ค. 2564 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด / ยุพิน ธิยานันต์ / จิราพร ปิติจะ 7 ส.ค. 64 (อบรมปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560)
1660/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2564 อัครสิทธิ์ / อภิสิทธิ์ / สุทธินันท์ / สุจิรา / อรทัย / นันทน์นภัส / วลัยพร / ทัศนีย์ / วชิรา / รุ่งทิวา / ฯลฯ 6-8 ส.ค. 64 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี สันทราย เชียงใหม่ (ฝึกอบรมครู ตชด.)
1659/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ส.ค. 2564 รัชพล สัมพุทธานนท์ 19-20 ส.ค. 64 บริษัทเชียงใหม่เครื่องบินบังคับ CmFlying เมือง เชียงใหม่ (อบรมการถ่ายภาพทางอากาศและประมวลผลเพื่อแสดงแผนที่ฯ)
1658/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 05 ส.ค. 2564 สำนักงานมาตรฐานฯ
1655/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) 04 ส.ค. 2564 จุฑามาศ หนุนชาติ
1654/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2564 04 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1653/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 04 ส.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1652/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 04 ส.ค. 2564 ภัทรพร / ธนังกร / ศศิภา / คชาพล / พิมลพรรณ / สุทธิพงษ์ / ภัทรพงษ์ / ธัญลักษณ์ / กิตติพัฒน์ 266 ส.ค. 64 (อบรมการวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย)
1651/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 04 ส.ค. 2564 ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล 7-8 ส.ค. 64 (อบรม Successful Personality)
1648/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / ธนัท / ธนาวุธ / ศราวุธ / ธวัชชัย / จุฑารัฐ 8-12 ส.ค. 64 โรงเรียนบ้านสันทง และพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1647/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง 9-11 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ทวิตเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
1646/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพิ่มเติม 03 ส.ค. 2564 คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
1645/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) 03 ส.ค. 2564 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1644/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ส.ค. 2564 กิรณา ยี่สุ่นแซม 11-13,15,18-20,22,25-26 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านบัญชีของพนักงานสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่)
1640/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 02 ส.ค. 2564 ศิวาพร / พงศ์กรณ์ / พัชรี / อนาวิน / ทัศน์กร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>