ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2504/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ U2T for BCG ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังวหวัดเชียงใหม่
2503/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ศิริกรณ์ กันขัติ์ U2T for BCG ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2499/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ และคณะ / เจษฎา คำโพธิ์ 31 สค.65-2 กย.65 ณ เส้นทางปาย-แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2498/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 7-9 ก.ย. 65 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการประเมินแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
2497/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 6,9-11 ก.ย. 65 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ((โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
2496/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 นัทธ์หทัย / กิรณา / กุสุมา 7 ก.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ)
2495/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 พจนา / เปรมวดี 5-6 ก.ย. 65 สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ)
2494/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ณัฐิยา / ชยานนท์ / ไพฑูรย์ / ศศิธร / ธิดารักษ์ / นิธิพัฒน์ 5 ก.ย. 65 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ((โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
2493/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 พรวนา รัตนชูโชค / ประธาน คำจินะ U2T for BCG ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังวหวัดเชียงใหม่
2492/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 นิราภรณ์ ชัยวัง 5-6 ก.ย. 65 พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ((โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
2491/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 จตุพร เสถียรคง 3-4,6-7,10-11,13-14,17-18 ก.ย. 65 พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2565)
2490/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 วิทญา ตันอารีย์ 3,10,17,24 ก.ย. 65 วันที่ 1,8 ต.ค. 65 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม และสำนักงานสาธารณุสขอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ)
2489/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 31 สค.65-5 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2488/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 3 ก.ย. 65 พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาสื่อการสอนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อนำสู่การส่งเสริมอาชีพและการสร้างโอกาสทางการตลาดออนไลน์)
2487/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 รุ่งนภา / ณัฐธิดา 3-4 ก.ย. 65 พื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ((โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
2486/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 ส.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / เจริญ จันทร์บาล / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / หทัยพร วังพฤกษ์ 31 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2485/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 ศิริจันทร์ / ภูริวัจฐ์ / จันทร์สุดา / วิภาดา / ชลธิชา / จุฑาทิพย์ / และนักศึกษา 3-4 ก.ย. 65 เทศบาลตำบลหนองแผก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
2484/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 พงษ์พันธุ์ / จินตนา / ธัญนันท์ 3-4 ก.ย. 65 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมกระบวนการการเสริมสร้างคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงและผ้าคลุมไหล่และอบรมกระบวนการการเสริมสร้างคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น)
2483/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 สุธีย์ สุกะโต 17-18 ก.ย. 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบฯ)
2482/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 11-13 ก.ย. 65 กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงาน GSSD Expo 2022 และร่วมเป็นผู้อภิปราย)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>