ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1408/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 จันทรา แซ่ลิ่ว 4 ก.ค. 64 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1407/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 ชไมมน / จันทรา 2,5,7 ก.ค. 64 โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาบนพื้นฐานทรัพยากรบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
1406/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / ธนัท / ธนาวุธ / ศราวุธ / ธวัชชัย / ชนที 2,4 ก.ค. 64 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1405/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ 02 ก.ค. 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์ / เจนวิทย์ / สมศักดิ์ / กิตตินันท์ / วชิรา / หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ / อุบล
1404/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 02 ก.ค. 2564 กมลณัฏฐ์ / ขจร 29-30 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
1403/2564 แต่งตั้งประธานกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 02 ก.ค. 2564 โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตฯ
1402/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 02 ก.ค. 2564 วรจิตต์ / หทัยทิพย์ / สุรชัย / ชยานนท์ / และคณะ 5-6 ก.ค. 64 โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ บ้านโป่ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย)
1401/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 4-7,10-13 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กำกับ ติดตามงาน และประสานการดำเนินงานต่างๆในขอบข่ายงานของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1400/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 วินยาภรณ์ พรมหาณโชติ 10-11,17-18,24 ก.ค. 64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1399/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 15-17 ก.ค. 64 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1398/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 จินดา น้าเจริญ 5,7,12 ก.ค. 64 วันที่ 2,9,11 ส.ค. 64 และวันที่ 6,8,13 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1397/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 นฤมล คำปัญญา 2,21 ก.ค. 64 และวันที่ 16 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1396/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 3-4,24-25 ก.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่กับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1395/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 วรพจน์ โพธาเจริญ 1-2 ก.ค. 64 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการร่วมกับชุมชนฯ)
1394/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 เจษฎาพล / นภมินทร์ / คณิศร 3-4,10-11,17-18,24-31 ก.ค. 64 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1393/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / สุดารัตน์ แสงแก้ว 10-12 ก.ค. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1390/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 6-8,20-21,29 ก.ค. 64 และวันที่ 17-19 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1387/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 01 ก.ค. 2564 สำนักหอสมุด
1386/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 01 ก.ค. 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1385/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 ก.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 7-9 ก.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสงเพื่อแก้ปัญหาความแร้นแค้นยากจนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>