ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
267/2565 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4-7 กพ.65 กรุงเทพมหานคร (TO BE NUMBER ONE)
266/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 ดิเรก อินจันทร์ 4-6 กพ.65 จังหวัดนราธิวาส
265/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 ก.พ. 2565 บุดดี วงค์หาริมาตย์ 7 กพ.65 ณ พระที่นั่งสวนอัมพร กทม.
264/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 04 ก.พ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
259/2565 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 03 ก.พ. 2565 กองบริหารงานบุคคล
258/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9-10 กพ.65 ลงพื้นที่แม่วาง (หลักสูตรภูมิศาสตร์)
255/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติรัฐ จรดล 5-6 กพ.65 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
254/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา 5-6 กพ.65 To Be Number 1 กทม.
253/2565 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 ก.พ. 2565 ศูนย์ภาษา
252/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา โครงการการถ่ายทอดวัฒนธรรม
251/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา โครงการสานสืบศิลป์
250/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 กพ.65 พิพิธภัณฑ์ฯพื้นที่สูง (หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา)
248/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ / จันทรา แซ่ลิ่ว 14-16 ก.พ.65 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
247/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 ศิโรช แท่นรัตนกุล 28 กพ.65-4มีค.65 ลงพื้นที่วิจัย ณ กรุงเทพมหานคร
246/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.พ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ 13 ก.พ.65 อำเภอดอยหล่อ
245/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาการจัดการธุรกิจการบิน 02 ก.พ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ
244/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร / นิราภรณ์ ชัยวัง / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย นิเทศ นักศึกษาสหกิจ
243/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า / ตุลยนุสรญ์ สุภาษา / กิตติรัตน์ พจน์ไตรทพิย์ 2-3 กพ.65 จังหวัดพิจิตร
242/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.พ. 2565 ดุษฎี รังษีชัชวาล นิเทศ
241/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 02 ก.พ. 2565 ปราณิศา จันทร์มา / พัชรินทร์ สมพุฒิ 9 ก.พ.65 อบรมออนไลน์

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] 99 [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>