ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2355/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 2565 บังอร ฉัตรรุ่งเรือง 22-29 สค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่
2354/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 2565 จุฑาลักษณ์ สายแปง U2T ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2353/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 2565 วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล 22-29 สค.65
2352/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 22 ส.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 22-24 สค.65
2351/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 22 ส.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
2350/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 21 ส.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง / ฆนธรส ไชยสุต 21-22 สค. 65 ทดสอบความรู้ฯ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กรุงเทพมหานคร
2349/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 2565 ธนัช ยอดดำเนิน ๊U2T for BCG ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2348/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 2565 นิราภรณ์ ชัยวัง U2T ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2347/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 20-22 สค.65 ณ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2346/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2345/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 อรทัย อินตา และคณะ 19 สค.65 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2344/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ๊U2T ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2343/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 สุกิจ ทองแบน 20-251 สค.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2342/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / จันทรา แซ่ลิ่วและคณะ 20-21 สค.65 ณ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2341/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ U2T ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2340/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 อานนท์ ผัดแปง / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ 19 สค.65 ณ โรงเรียนชุมชนวัดปากอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
2339/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 19-21 สค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2338/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 19-21 สค.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2337/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 พชรพร อากรสกุล / ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล 19, 22 สค.65 U2T ตำบลฟ้าฮ่าม
2336/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 2565 อภิสิทธิ์ ชัยมัง 19-22 สค.65 U2T ตำบลศรีดงเย็น

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>