ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
923/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 2565 งามนิจ แสนนำพล / มณวิภา ยาเจริญ ชุมชนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
922/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 เม.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 19-22 เม.ย.65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
912/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 สุพัตร์ หลังยาหน่าย 17-23 เม.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
911/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 ชยภัทร พุ่มจันทร์ 17-25 เม.ย.65 วิทยากรติดตั้งระบบและให้ความรู้ร้านค้าโชว์ห่วย
910/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 12 เม.ย. 2565 คณะวิทยาการจัดการ
909/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 นครินทร์ พริบไหว / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / ขจรศักดิ์ บุญชัย / โสมนัส พันธุ์พืช 28-29 เม.ย.65 ณ หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
908/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 จริยา หมื่นแก้ว 21-22 เม.ย.65 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
907/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 25-29 เม.ย. 65 ณ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
906/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 21-22 เม.ย.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
905/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 จุฑาลักษณ์ สายแปง 20-22 เม.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
904/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 12 เม.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
903/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ สอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โดยวิธีสอบออนไลน์ 12 เม.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
902/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 ชาตรี / วัชรพงษ์ / สุรศักดิ์ / เจริญ / หทัยพร วังพฤกษ์ 15-17 เม.ษ.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
901/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 เม.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 16-18 เมย.65 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
897/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม 11 เม.ย. 2565 ถนัด บุญชัย / สุรศักดิ์ / ไกรสร / เยี่ยมลักษณ์ / นครินทร์ / อัตถ์ / ชาญ / อัครสิทธิ์ / ื
896/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 11 เม.ย. 2565 บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
895/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 2565 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / อติรัฐ จรดล 19-25 เม.ย.65 สำรวจจุดเก็บตัวอย่างลุ่มน้ำโขง
894/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 2565 มุจลินท์ แปงศิริ 18-19 เม.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
893/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 2565 ณฐ นารินทร์ ลงพืันที่ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่
892/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 11 เม.ย. 2565 วรวิทย์ ศุภวิมุติ 25-29 เม.ย.65 อบรมออนไลน์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>