ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
824/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2564 ถนัด บุญชัย 2-3,23-24 กรุงเทพมหานคร (สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน)
823/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2564 ขจร / ธวัชชัย / และนักศึกษา 4-9 เม.ย. 64 มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1)
821/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 เม.ย. 2564 อำนาจ / สุทธินันท์ 4-8 เม.ย. 64 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
820/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2564 วิลาวัลย์ / บุญรักษ์ 16-21 พ.ค. 64 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่องค์กรสมัยใหม่)
819/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2564 ชัยวิชิต ไพรินทราภา 24 เม.ย. 64 และวันที่ 1 พ.ค. 64 ที่ทำการชุมชนบ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอมือปกาเกอะญอ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่)
818/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 เม.ย. 2564 ชาญ / สมศักดิ์ 1-2 เม.ย. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM ภาคเหนือ รุ่นที่ 1)
817/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 01 เม.ย. 2564 เยี่ยมลักษณ์ / ศศิพินต์ / ชไมมน / วิไลพร / สายฝน / จุฑามาศ / สุภาพร / สิรินทร์นิชา / ปริยาภร / พิเชษฐ์ 2 เม.ย. 64 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตครูฯ)
816/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 เม.ย. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 8-9,15-16,19-20,27-28 เม.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่กับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
812/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2564 วีระยุทธ สุภารส 31 มี.ค. 64 ห้องประชุมงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
811/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 31 มี.ค. 2564 วัชรพงษ์ / ปวีณา / สายหยุด / วรินญา / วนิดา / มนัญชา / ลักษิกา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
810/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 2564 กิตติรัตน์ / พัชราภรณ์ 5 เม.ย. 64 โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)
804/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 30 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ / ภุสัสชิ / เบญจมาศ / สยาม / บุดดี / อำพล
803/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 30 มี.ค. 2564 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
802/2564 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 30 มี.ค. 2564 คณะวิทยาการจัดการ
801/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 อำนาจ / ทิวาวัลย์ / กัลยา / มารุต / รุ่งทิวา / จริยา / ธีระพงษ์ / บัณฑิต / กฤษณ์ / กุลชาติ 5-8 เม.ย. 64 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
797/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 อภิสิทธิ์ / รัชพล / วรพจน์ / อันสุดารี / วณีวัลยา 4-6 เม.ย. 64 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตาม นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)
796/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 ถนัด / คนึง / สามารถ / เกรียงศักดิ์ / นภัสวันต์ / บุญรอด 4-6 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
795/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 ชไมมน / จันทรา / และนักศึกษา 1 เม.ย. 64 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การพัฒนาแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาบนพื้นฐานทรัพยากรบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
794/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 30 มี.ค. 2564 วรจิตต์ / หทัยทิพย์ 31 มี.ค. 64 และวันที่ 2 เม.ย. 64 (คณบดีลากิจส่วนตัว)
793/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 2564 งามนิจ / จารุณี / สุนิศา 5-9 พ.ค. 64 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและชุมชนรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173] 174 [175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>