ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2572/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2565 อุรพล แดนโพธิ์ / วทัญญู ศรีอุทัย และคณะ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย / ชำนาญ จันทร 3 กย.65 ณ ร.ร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2571/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 ก.ย. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี และคณะ U2T for BCG ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2568/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 งามนิจ แสนนำพล / สุนิศา เฟรนเซิ้ล / จารุณี ศรีบุรี U2T for BCG ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2567/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 ภานุพงษ์ หมั่นขีด นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2566/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2565/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2564/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 แวววรรณ ละอองศรี / วรัญญา ละอองศรี U2T for BCG ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2563/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 พจนา มณฑีรรัตน์ U2T for BCG ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2562/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ / จารุวรรณ พากเพียร 11 กย. 65 ณ เทศบาลตำบขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2561/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล / ฤดี มั่นคง 9 กย.65 ณ อบต.โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2560/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 มานพ ชุมอุ่น และคณะ 3 กย.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2559/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 3-4 กย.65 ณ บ้านแม่สาน่อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2558/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ U2T for BCG ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2557/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 จักรินรัฐ นิยมค้า U2T for BCG ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2556/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 พิชิต พรมเสนใจ / ธีรพันธุ์ แซ่โซ้ง และคณะ 3-4 กย.65 ณ ร.ร.เทศบาลตำบลท่าวังผา จำงหวัดลำพูน
2555/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับและตรวจเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่า วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 02 ก.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
2554/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 ก.ย. 2565 ชาญ ยอดเละ / วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ / สมศักดิ์ บุญแจ้ง ๗ - ๙ กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2553/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 4 กันยายน 2565 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2552/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2565 02 ก.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
2551/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 ก.ย. 2565 พรวนา รัตนชูโชค และคณะ U2T for BCG ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>