ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ชุดโคมไฟ พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 3) 29 เม.ย. 2565 กองการพัสดุ
1018/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. 2565 พริ้มไพร วงค์ชมภู 29-30 เม.ย. และ 20-21 เม.ย. 65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1016/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 29 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1013/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1012/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 2565 โกวิท จอมคำ 1-4 พค.65 ณ จังหวัดพิษณุโลก
1011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีรยนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 28 เม.ย. 2565 คณะครุศาสตร์
1010/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 2565 จักรินรัฐ นิยมค้า 28-30 เม.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1008/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย 23-27 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1007/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ 28 เม.ย. 2565 จุฑามาส สุขแยง / เอกพงษ์ ดวงดาย 18-20 พ.ค.65 เข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ
1004/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 2565 สุพัตร์ หลังยาหน่าย 17-29 เม.ย.65 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
1003/2565 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ 27 เม.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1002/2565 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 27 เม.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1001/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 2565 ศิโรช แท่นรัตนกุล 8-12 เม.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1000/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย. 2565 อุไร ไชยเสน / กมลวรรธ สุจริต 28-29 เม.ย.65 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากร)
999/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 26-28 เม.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
996/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 26 เม.ย. 2565 กองการพัสดุ
995/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 26 เม.ย. 2565 กองบริหารงานบุคคล
994/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 14-16, 21-22, 28-29 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
993/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 7-8 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
992/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 3-4 พ.ค.65 ณ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 75 [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>