ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1108/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ 7-11 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอนเพื่อให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
1107/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 พ.ค. 2564 ขจร / ชัชวรรณ / ณัชพล / วัฒนา / สาวิตรี / พัตธรินท์ / ชลธิชา 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1106/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 25 พ.ค. 2564 บังอร / วินยาภรณ์ / อัครสิทธิ์ กองบริหารงานบุคคล
1105/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 พ.ค. 2564 เฉลิมชัย / ขวัญหทัย / Parham / กมลวัน กองบริหารงานบุคคล
1104/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พ.ค. 2564 ชาญ / ปิยะชาติ / อรทัย / ปิยะณัฐ / รุ่งนภา / กมล / สุจิรา กองบริหารงานบุคคล
1103/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะผ้าม่าน จำนวน 216 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารหอพักนักศึกษา 25 พ.ค. 2564 ศิริพ็ญ / สุนี / ประไพ / สยาม / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา ศศิพินทุ์
1102/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 25 พ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / เกษม กุณาศรี / พันธ์ลพ สินธุยา / ผอ.กองนโยบายและแผน / ผอ.กองอาคารสถานที่ / ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / นงคราญ มหาวัง / ชลธิชา บุญยิ่ง/ชาคริต โกษาสุวรรณ
1101/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 25 พ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / วัชรพงษ์ วัฒนกูล / พิรมล เจริญเผ่า / Mr.Alan Dronkers / ดนุวัติ เพ็งอ้น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้แทน / คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน / คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน หรือผู้แทน / ผอ.สถาบันวิจัยฯ / ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/ผอ.กองนโยบายและแผน/ผอ.กองอาคารสถานที่/ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ/รอง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ทุกคน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ทุกคน
1100/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 25 พ.ค. 2564 นครินทร์ พริบไหว / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ / เกษม กุณาศรี / ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / พันธ์ลพ สินธุยา
1099/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2564 มนตรี จันทร์เจริญ ที่ปรึกษาด้านการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
1097/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2564 24 พ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
1093/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2564 รตานรี สุทธิพงษ์ 23-26 พ.ค. 64 พื้นที่ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ)
1092/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2564 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 28 พ.ค. 64 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1091/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2564 รุ่งนภา / พงศ์นุวัฒน์ / โชคชัย 26-28 พ.ค. 64 พื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่แตงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว ในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)
1090/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 2564 ชยานนท์ / ณัฐิยา / ศศิธร / ธิดารักษ์ / นิธิพัฒน์ 25 พ.ค. 64 โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)
1089/2564 แต่งตั้งวิทยากรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 พ.ค. 2564 ศูนย์ภาษา
1088/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 22 พ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1087/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ค. 2564 จตุพร เสถียรคง 22-25 พ.ค. 64 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมบริการวิชาการฯ)
1084/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / และคณะ 23-25 พ.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย วัดสันปง โรงเรียนบ้านสันปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
1083/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183] 184 [185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>