ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2212/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ย. 2564 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 23-27 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2207/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 01 พ.ย. 2564 สมศักดิ์ พรมจักร / สิริพร คืนมาเมือง / สายพิณ สังคีตศิลป์ / จารุวรรณ เพ็งศิริ 13 -14 ต.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์
2206/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 พ.ย. 2564 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3
2202/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ต.ค. 2564 เจิมขวัญ รัชชุศานติ / กุสุมา สีดาเพ็ง 30-31 ต.ค.64 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2201/2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
2200/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 29 ต.ค. 2564 พชรพร อากรสกุล 25-26 พ.ย. อบรมออนไลน์ Digital HR Forum 2021
2198/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 29 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2197/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 29 ต.ค. 2564 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2196/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ต.ค. 2564 29 ต.ค. เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม, 31 ต.ค.64 พิธีฌาปนกิจ ณ จังหวัดพิษณุโลก (บิดาอาจารย์วาทินี คุ้มแสง)
2195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการวางแผน บริหาร และพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 ต.ค. 2564 งานเลขานุการ
2189/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 28 ต.ค. 2564 กองการพัสดุ
2188/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) 28 ต.ค. 2564 จุฑามาศ หนุนชาติ คณะครุศาสตร์
2187/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 30-31 ต.ค.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2186/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ 29-31 ต.ค.64 ราชการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2185/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / สุดารัตน์ แสงแก้ว 30-31 ต.ค.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2184/2564 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ไพฑูรย์ เหล่าดี / วันวิเศษ อภิชาติ / โชติกา จีนาแก้ว 10-12 พ.ย.64 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2183/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 1 พ.ย.64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2182/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 1-5 พ.ย.64 ลงพื้นที่วิจัย ณ กรุงเทพมหานคร
2180/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 กาญจนา สุระ 29-31 ต.ค., 3-4 พ.ย. 64 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2179/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 30-31 ต.ค.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>