ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1530/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2564 ศุภณิช / ศิโรช 18-19 ก.ค. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1529/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 2564 เจิมขวัญ / ภัทรานิษฐ์ 16-17 ก.ค. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1528/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 12 ก.ค. 2564 กนกวรรณ / ลัลลิยา / พิชญา / วรัญญา / โรเวนา / เจนจิรา 2-4 ส.ค. 64 อบรมหลักสูตรการบริการลูกค้าสายการบินเบื้องต้น
1527/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 12 ก.ค. 2564 พิชญา มณีรัตน์ 16 ก.ค. 64 (ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564)
1523/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 กิติยาภรณ์ อินธิปีก 15-16,19-21 ก.ค. 64 ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากร)
1522/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 รัชพล สัมพุทธานนท์ 15-17,29-31 ก.ค. 64 และวันที่ 12-13 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน)
1521/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 พลศรัณย์ / ธนัท / ธนาวุธ / ศราวุธ / ธวัชชัย / จุฑารัฐ 11-12 ก.ค. 64 โรงเรียนบ้านสันปง และพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1520/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 12,16,21,23 ก.ค. 64 และวันที่ 6 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต)
1519/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 ใบชา วงศ์ตุ้ย 15-16,19-21 ก.ค. 64 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าอบรม)
1518/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 11 ก.ค. 2564 มงคล อุตุมะแก้ว 22-23 ก.ค. 64 (อบรมหลักสูตรการสร้าง Mobile Application ด้วย Google AppSheet และการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio)
1517/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 นิราภรณ์ ชัยวัง 24-26 ก.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพซาก เนื้อ รสชาติ องค์ประกอบกรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด์ในไก่แม่ฮ่องสอน ไก่ไข่เพศผู้ ไก่ประดู่หางดำ และไก่เนื้อ)
1516/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 11 ก.ค. 2564 สุทธินันท์ / ปิยวดี / ศรัญญู / นิตยา / ภัทราภรณ์ / นิพนธ์ / มงคล / วาสนา 7 ส.ค. - 11 ก.ย. 64 (อบรมหลักสูตร การจัดการจดหมายเหตุ รุ่นที่ 1)
1515/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 อาทิตยา ผิวขำ 12-15 ก.ค. 64 23-24,26-27 ส.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1514/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 พจนา มณฑีรรัตน์ 2-4 ส.ค. 64 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมเชิงความคิด นวัตกรรมเชิงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชุมชน)
1513/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 ดวงใจ เนตรตระสูตร 16 ก.ค. 64 ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานการดำเนินงานรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
1512/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 16 ก.ค. 64 ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานการดำเนินงานรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
1511/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 กัลทิมา พิชัย 14 ก.ค. 64 วันที่ 4 ส.ค. 64 และวันที่ 1 ก.ย. 64 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1510/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ 5-6,19-20 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1508/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 อติณัฐ จรดล 13,16,20,27,30 ก.ค. 64 และวันที่ 3,6,10,13 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1507/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 2564 คะนอง ธรรมจันตา 11-12 ก.ค. 64 วันที่ 16-17 ส.ค. 64 และวันที่ 27-28 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] 94 [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>