ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
465/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 จันทรา แซ่ลิ่ว 26 กพ.65 ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
464/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 24 ก.พ. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / อภิสิทธิ์ ชัยมัง 24-25 กพ.65 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
463/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 24-25 กพ.65 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
462/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2565 24 ก.พ. 2565
461/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 เกียรติภูมิ นามวงค์ 25-27 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (ทดสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) รอลงนาม
460/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 24 กพ.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
459/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 2565 จารุวรรณ พากเพียร / กู้เกียรติ ทิพย์จักร์ 24 กพ.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
458/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / พันธ์ลพ สินธุยา 23-25 กพ.65 แสดงผลงาน ณ กรุงเทพมหานคร
457/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 23 ก.พ. 2565 นราธิป ปากหวาน / ณัฐกานต์ ขันไชย 23-24 กพ.65 ณ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
456/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 2565 ตุลยนุสรญ์ สุภาษา 23-24 กพ.65 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน
455/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 2565 จักกริช ถ้ำแก้ว / ปวีณา ถ้ำแก้ว / กมล สนิทธรรม / วัชรงค์ วงศนุรักษ์ 23 กพ.65 ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
449/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 2565 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 24-27 กพ.65 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
448/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 2565 ณัฐกร วิทิตานนท์ 24 กพ.65 ณ กรุงเทพมหานคร (วิทยากร)
447/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 2565 ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ กพ.-มีค. 65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
446/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 22 ก.พ. 2565 กมลวัน สังสีแก้ว 23 กพ.65 นำเสนอผลงานทางวิชาการออนไลน์
444/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.พ. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 26 กพ.-2 มีค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
443/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2564 22 ก.พ. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
442/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22 ก.พ. 2565 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา 23-25 ก.พ. 65 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ)
436/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวณ 24-25 กพ.65 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
435/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.พ. 2565 ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 21 กพ.65 ศึกษาดูงานสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] 94 [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>