ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
661/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2564 รองอธิการบดี / รองคณบดี / ผอ.สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ / หัวหน้างานวิชาการ / พิชญาย์ธรณ์ ธรรมชัย / ฯลฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล
660/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2564 สารุ่ง ตันตระกูล / พรพิมล วงศ์สุข / สุนี พนันตา / กมลรัตน์ แสนใจงาม กองบริหารงานบุคคล
659/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ 16 มี.ค. 2564 ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / ปวีณา โฆสิโต / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ดุษฎี รังษีชัชวาล กองบริหารงานบุคคล
658/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 จิตติคุณ / เจนจิรา / กนกวรรณ / ลัลลิยา / สุทธามณี / พิชญา / ภัทรศรี / แวววรรณ / วรัญญา / ภาสินีส์ / Rowena / Philip Y / คชาพล 30 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน)
657/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มี.ค. 2564 ตุลยนุสรญ์ สุภาษา 17-18 มี.ค. 64 เมือง เชียงราย (กรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน)
654/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 มี.ค. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 วันละ 3 คน เวลา 8.30-16.30 น. (ดูแลต้นไม้และสัตว์เลี้ยง)
653/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการคลินิกภาษา 15 มี.ค. 2564 กัลทิมา / วรศิริ / สุวัฒน์ / สิริภาภรณ์ / วรวลัญช์ / ชิสา / ธนางกูร / จุติญาณี / พะเยา / นันทิยา / John / Parham ศูนย์ภาษา
652/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 มี.ค. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ 20-21,27-128 มี.ค. 64 เวลา 8.00-18.00 น. (จัดการเรียนการสอน)
650/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2564 สมศักดิ์ / สุชีวัน / รตานรี / พงษ์สวัสดิ์ / ภควดี 23 มี.ค. 64 โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่ (ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมฯ)
649/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 17-19 มี.ค. 64 แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจ)
648/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2564 อรทัย อินตา / วิภาวี / ขวัญฤทัย / สุจินธร / ฯลฯ 22 มี.ค. 64 พร้าว เชียงใหม่ (โครงการด้วยแรงศรัทธาอาสาคืนถิ่น)
647/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 2564 พิสิฐ พงษาครประเสริฐ / กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา / ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ / กิตติพัฒน์ ชาวพรหม / ฯลฯ 19 มี.ค. 64 โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน)
642/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 14 มี.ค. 2564 อนุวัติ / กมลวัน / พูนรัตน์ / รัชตพล / สมชาย / ธัญลักษณ์ / กิตติรัตน์ / พัชราภรณ์ / ชายภัทรสุรวงศ์ / ลั่ว / ตุลยนุสรญ์ / ธนังกร / อุไรวรรณ / ภัทรภณ / จาง วิทยาลัยนานาชาติ
641/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 14 มี.ค. 2564 กนกวรรณ พวงลังกา / สุนีย์ ทองอินทร์ / สุธีย์ สุกะโต กองคลัง
640/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2564 อรทัย / นันทน์นภัส / วชิรา / วลัยพร / ทัศนีย์ / จุฑามาศ / นฤมล / คะเณยะ / ชวลิต / พิมพาพัญ / อังคณา / วราพร / ปิยะณัฐ / ธนัช 22 มี.ค. 64 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ)
639/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2564 มยุรี ชมภูงาม 20-23 มี.ค. 64 ภูเก็ต (กิจกรรม Potatoes USA)
638/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2564 สามารถ ใจเตี้ย / สายหยุด มูลเพ็ชร์ / ฉัตรศิริ วิภาวิน / จันจิราภรณ์ จันต๊ะ 15 มี.ค. 64 ฮอด จอมทอง เชียงใหม่ (หารือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
637/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2564 เสริมศักดิ์ อาษา 21-25 มี.ค. 64 ราชภัฏบุรีรัมย์ (ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
636/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2564 สุรเดช ลุนิทรานนท์ 23 มี.ค. 64 สำนักงาน สสส. กรุงเทพฯ (ประชุมระดมสมอง)
635/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 2564 ธัญลักษณ์ คำพรหม / รักษิณา / กฤดาการ / ภณิดา / เกษศิริน / ฯลฯ 17 มี.ค. 64 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199] 200 [201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>