ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1218/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 มิ.ย. 2564 ชาญ ยอดเละ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 11-12 มิ.ย. 64 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1217/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 10 มิ.ย. 2564 เกษรา / เสาร์คำ 11-12 มิ.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1216/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 10 มิ.ย. 2564 วิไลพร / กมลทิพย์ / รัชนีกร / วิภาวี / กิรณา / พิชญานันท์ 11 มิ.ย. 64 (อบรมสัมมนาเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การกำหนดตำแหน่งวิชาการ)
1215/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มิ.ย. 2564 ขจร ตรีโสภณากร 21-22 มิ.ย. 64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ)
1214/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 09 มิ.ย. 2564 อัตถ์ / ณัฐวุฒิ 11-12 มิ.ย. 64 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1213/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 มิ.ย. 2564 ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ 9-11,13-15,18-20,23 มิ.ย. 64 พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1212/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 09 มิ.ย. 2564 สำนักงานมาตรฐาน
1211/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 09 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ
1210/2564 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 09 มิ.ย. 2564 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
1208/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 08 มิ.ย. 2564 ประไพ / วิลาวัลย์ / บุญรักษ์ / ณัฐชา / อาษา / ศศิวิมล / วัชรินทร์ 12-20 มิ.ย. 64 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17-21 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
1206/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย 13-15,18-20,26-27 มิ.ย. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ในชุมชนลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่)
1205/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 เสรี ปานซาง 14,16,18,26,27 มิ.ย. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสำหรับผ้าใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมในครัวเรือน)
1204/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 จินตนา / จิราพร / ศิริจันทร์ / ภูริวัจฐ์ / จันทร์สุดา / สาธิต / จันจิรา / มัตติกา 9 มิ.ย. 64 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมการสร้างสินค้าชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น : ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1203/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 13-15,18-20,26-27 มิ.ย. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานความรู้ผักพื้นบ้านในภาคเหนือเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพ)
1202/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 ชนินทร์ / เสรี / บุษราภรณ์ 11 มิ.ย. 64 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย)
1201/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08 มิ.ย. 2564 สัญญา สะสอง / เสกสรร ท้าวทุมมา 11-12 มิ.ย. 64 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1200/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 กัลยา / รัฐ / สุดารัตน์ / ศุภชัย / ชยภัทร / วลัยพร / กุสุมา / อุบลวรรณ / ชัยวิชิต / พิเชษฐ์ 9-10 มิ.ย. 64 บริษัท อาติซาน ดิจิทัล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง Digital Marketing & Creative Solution)
1199/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 มิ.ย. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 12-13 มิ.ย. 64 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1198/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยากรจัดการ 08 มิ.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / มัทนา 15 มิ.ย. 64 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง)
1197/2564 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 216 ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 2564 กองการพัสดุ

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159] 160 [161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>