ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2648/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 27-29 กย.65 ณ จังหวัดลำพูน
2647/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 เพียงตะวัน พลอาจ 23-25 กย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2646/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด 17-18 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2645/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 ชนินทร์ มหัทธนชัย 9-11 กย.65 ณ บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2644/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 9-11 กย.65 ณ อำเภอแม่ริมและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2643/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2642/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 จินดา น้าเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
2641/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 08 ก.ย. 2565 กัลทิมา พิชัย / วัชรพงษ์ วัฒนกูล และคณะ 9-12 ตค.65 MOU ณ ประเทศสิงคโปร์
2638/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม / สุจิรา อัมรักเลิศ และคณะ 11-13 กย.65 ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รอลงนาม
2637/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 08 ก.ย. 2565 กันยารัตน์ รินศรี และคณะ 16 กย.65 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2636/2565 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฎิบัติหน้าที่ราชการ 08 ก.ย. 2565 ภานุพงษ์ หมั่นขีด
2635/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2634/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 07 ก.ย. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 7-9 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2633/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 07 ก.ย. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 7-9 กย.65 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2632/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 คะเณยะ อ่อนนาง 7-8 กย.65 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
2631/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 รุ่งนภา ทากัน / ณัฐธิดา สุภาหาญ / พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 9-11 ก.ย.65 ณ หมู่บ้านห้วยไก่ป่า อำเภอแม่ลาน้อย หมู่บ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง และหมู่บ้านแม่ทะลุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2630/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 ชโรนีย์ ชัยมินทร์ / วรัฏฐา กัวตระกูล 11 – 13 กย. 2565 ณ พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2629/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 สมศักดิ์ บุญแจ้ง และคณะ 10 – 11 ก.ย.65 ณ ทุ่งละครฟาร์ม ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2628/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 โกวิท จอมคำ 7-8 กย.65 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
2627/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ย. 2565 ชไมมน ศรีสุรักษ์ 16 กย.65 ณ พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>