ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1325/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 11-13 มิ.ย.65 ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน
1324/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 31 พ.ค. 2565 มณฑิรา ศิริสว่าง / นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ อบรมออนไลน์
1323/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 นิโลบล วิมลสิทธิชัย 11-12 มิ.ย.65 ณ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1322/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 9-11 มิ.ย.65 ณ จังหวัดเพชรบุรี
1321/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย / สิวลี รัตนปัญญา / ณัทธร สุขสีทอง / ฉัตรศิริ วิภาวิน / ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ 7 มิ.ย.65 ณ รพสต. ในเขตอำเภอจอมทอง จังวหัดเชียงใหม่
1320/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 6-9 มิ.ย.65 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1319/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 ชัยวิชิต ไพรินทราภา 4, 11 มิ.ย.65 ณ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1318/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 อ้อมหทัย ดีแท้ 5-7 มิ.ย.65 ณ กรุงเทพมหานคร
1317/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 เพียงตะวัน พลอาจ 3-5 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1316/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 2-6 มิย.65 ณ จังหวัดสงขลา
1315/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2-3 มิ.ย.65 ณ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1314/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / พรวีนัส บุญมากาศ 2-4 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1313/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 1-3 มิ.ย.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1312/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 คะนอง ธรรมจันตา นิเทศ
1311/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 31 พ.ค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1310/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 พ.ค. 2565 กฤษฎา บุญชม / สำเนา หมื่นแจ่ม 31 พ.ค.-2 มิ.ย.65
1309/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ 1 มิ.ย.65 ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
1308/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 30 พ.ค. 2565 จิราพร ชุมชิต 2-19 มิ.ย.65 อบรมออนไลน์
1307/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 30 พ.ค. 2565 ประไพ ปรีชา / วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์ 1-10 มิ.ย.65
1306/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมภาษณ์ออนไลน์ 30 พ.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 31 พ.ค.65 สัมภาษณ์ออนไลน์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>