ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1046/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 4, 7 พ.ค.65 ณ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1045/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4-6 พค.65 ณ ค่าย ตชด.ที่ 33
1044/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 03 พ.ค. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 25-27 พค.65 อบรมออนไลน์
1043/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 กุลิสสรา มรุปัณฑ์ธร 16-21 พค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1042/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 11-14 พค.65 ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1041/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / วัชระ ไทยบัณฑิต 11-12 พค. 65 สัมภาษณ์และถ่ายภาพปริญญากิตติศักดิ์ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1040/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 9-12พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1039/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 อำนาจ โกวรรณ / ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา 6 พ.ค.65 สัมภาษณ์และถ่ายภาพปริญญากิตติศักดิ์ ณ กรุงเทพมหานคร
1038/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 สามารถ ใจเตี้ย 5-8 พค.65 ณ เทศบสลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1037/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 03 พ.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 5 พ.ค. 65
1036/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 พรรณรัตน์ บุญกว้าง วิทยากรโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าฯ
1035/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีสอบออนไลน์ 03 พ.ค. 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
1034/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 03 พ.ค. 2565 กองบริหารงานบุคคล
1033/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา / เกษม กุณาศรี / พลศรัณย์ ศันยทิพย์ / วัชระ ไทยบัณฑิตย์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 7-8 พ.ค.65 ณ วัดป่าไม้แดง
1032/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 พ.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี/สยาม กันหาลิลา / ปริญญา สุขทอง / ธงชัย แสนปิง 3-6 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1031/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 พ.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 2-4 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1030/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 พ.ค. 2565 ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ / สายฝน แสนใจพรม / อรทัย อินตา / ดวงใจ เนตรตระสูตร / ปริญญา สำราญบำรุง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ณ กรุงเทพมหานคร
1028/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 02 พ.ค. 2565 สุทธินันท์ ชื่นชม
1027/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 01 พ.ค. 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1026/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 01 พ.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย / หทัยทิพย์ สินธุยา 1-3 พ.ค.65

พบทั้งหมด 4128 รายการ รวมทั้งหมด 207 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] หน้าถัดไป>>