ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
546/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน / เสาวณีย์ กันธิมา 17-19 มีค.65 ณ ตำบลสะลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
545/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04 มี.ค. 2565 สัญญา สะสอง / ณัฐพร จาดยางโทน / เสกสรร ท้าวทุมมา 15-18 มีค.65 ประชุมเครือข่าย ณ จังหวัดนครสวรรค์
544/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 กาญจนา สุระ 9-13 มีค.65 ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
543/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 อาชวิน ใจแก้ว 10, 17 มีค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
542/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 9-13 มีค.65 ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
540/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี 7-11 มีค.65 ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
539/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ 6-9 มีค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
538/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มี.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 5-11 มีค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
537/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 04 มี.ค. 2565 ขจร ตรีโสภนากร 6-15 มี.ค.65 ผู้ฝึกสอนกีฬาแอนด์บอลหญิงฯ ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน
535/2565 แต่งตั่งนักวิจัย โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง ศาสตร์พระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ศตวรรษที่ 21 03 มี.ค. 2565 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
534/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2565 ปนัดดา โตคำนุช 3 มี.ค. 65 ห้องประชุมหอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่)
533/2565 แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 03 มี.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
528/2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 03 มี.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ / ปภัส ฉัตราลักษณ์ 10-11 มีค.65 คณบดีลากิจ
527/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2565 พรรณี สุวัตถี 10-12 มีค.65 สัมมนาวิชากร ณ จังหวัดศรีสะเกษ
526/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03 มี.ค. 2565 ชาญ ยอดเละ / นภารัตน์ จิวาลักษณ์ 7-9 มีค.65 ณ กรุงเทพมหานคร
525/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2565 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 14-18 มีค.65 ณ ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
524/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2565 อุไร ไชยเสน 5-6 มีค.65 ณ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ และชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
523/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 03 มี.ค. 2565 พฤทธิกร ญาติกา 12-13 มีค. 65 อบรมออนไลน์
522/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 3-6 มีค.65 ณ จังหวัดสงขลา และสุราษฎร์ธานี
521/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 03 มี.ค. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 3-5 มีค.65 ณ จังหวัดขอนแก่น

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>