ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1616/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดนตรีแบบออนไลน์ 29 ก.ค. 2564 พรสวรรค์ / นิรุตร์ / อิศรากร / นันทกร / อัครนิติ / กรกฎ 11 ส.ค. 64 (ประกวดดนตรี สุกรี เจริญสุข ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์)
1609/2564 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ 27 ก.ค. 2564 เพียงตะวัน พลอาจ
1608/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ก.ค. 2564 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1607/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2564 จีรภา ง่วนหอม 6-8,13-15,20-22 ส.ค. 64 เชียงใหม่ (โครงการการควบคุมโรคใบจุดวงแหวนในพืชวงศ์ผักกาดโดยใช้ยีสต์ปฏิปักษ์)
1606/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 27 ก.ค. 2564 ภาวนา / ศยามล / ณัฐพล / ประภารัตน์ / ณัฐวุฒิ / ฮยอน จี / อจลา / ปริศวร์ / สิทธินี / จุฑามาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1605/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 29 ก.ค. 64 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ)
1601/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 นิโลบล / ใบชา / สงกรานต์ / จิราภัณฑ์ / ชยาภรณ์ 28-29 ส.ค. 64 โรงเรียนพร้าวบูรพา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1600/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 นิโลบล / ใบชา / สงกรานต์ / จิราภัณฑ์ / ชยาภรณ์ 14-15 ส.ค. 64 โรงเรียนพร้าวบูรพา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1599/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 สุกิจ ทองแบน 2,30 ส.ค. 64 และวันที่ 20 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1598/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา 30 ก.ค. 64 และวันที่ 2,13,16,27,30 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1597/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 นีรนุช ไชยรังษี 27 ก.ค. 64 และวันที่ 10,17,19 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1596/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ 2,5,16,19,23,26 ส.ค. 64 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1595/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 จันทร์ฉาย ยานะ 2,4,9 ส.ค. 64 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา (วัดพันเตา) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1594/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 23 ก.ค. 2564 บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง 23-27 ส.ค. 64 (อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564)
1593/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 27 ก.ค.-2 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุมแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.)
1591/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 2564 ดวงเดือน เทพนวล 22 ก.ค. 64 และวันที่ 2,9,11,18,23 ส.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1590/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 6-7 กรกฎาคม 2564 ท่าตอน แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล)
1589/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 2564 วรเชษฐ สมมะณี 3 ส.ค.-30 ก.ย. 64 ดอยสะเก็ด แม่ออน เชียงใหม่ (นิเทศ)
1588/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 2564 พะเยา นุเสน 23 ก.ค.,16 ส.ค., 20 ก.ย. 64 สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ)
1587/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการออนไลน์ 22 ก.ค. 2564 โฆษิต / พจนา / เปรมวดี / นักศึกษา 30 ก.ค.-1 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (โครงการ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>