ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1093/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย 26-29 พค.65 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1092/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาศ หนุนชาติ / เสาวณีย์ กันธิมา 10-12 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1091/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทรคณบดีคณะครุศาสตร์ 10 พ.ค. 2565 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรายาลักษณ์ / ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ 11-12 พค.65 ณ จังหวัดเชียงราย
1090/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ ณ โรงพยาบาลประสาท และโรงพยาบาลสวนปรุง
1089/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 วิระภรณ์ ไหมทอง 10-12 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1088/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 พ.ค. 2565 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี / ณัฐวุฒิ ครุฑไทย / กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร 10-11 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1087/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 พ.ค. 2565 พัชราพรรณ ชอบธรรม ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1086/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 10 พ.ค. 2565 จารุวรรณ เพ็งศิริ
1085/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 10 พ.ค. 2565 ขจร ตรีโสภณากร
1084/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 10 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย
1083/2565 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 09 พ.ค. 2565 กองพัฒนานักศึกษา
1082/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์ / จิตติคุณ นิยมศิริ / กนกวรรณ กะดีแดง / ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล ลงพื้นที่ ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1081/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 9-11 พค.65 ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1080/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 10-15 พค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1079/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ภัทรกมล รักสวน พื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1078/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 ไกรลาส จิตร์กุล 9-12 พค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1077/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 พ.ค. 2565 อรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ / ณัฐทนีย์ ไชยวุฒิ / ดมิศรา ทิพย์ดวงตา / นิชชิมา หล่อขุนไกร / กรรณิการ์ ชุมภูชนะภัย / สุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน / ธงไชย แสนปิง 9-12 พค.65 ณ จังหวัดชลบุรี
1075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 09 พ.ค. 2565 คณะครุศาสตร์
1069/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 07 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1068/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 พ.ค. 2565 จินดา น้าเจริญ 7-11 พค.65 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71] 72 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>