ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
917/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 เม.ย. 2564 กุสุมา สีดาเพ็ง / ศิโรช แท่นรัตนกุล 19-21 เม.ย. 64 หนองแย่ง สันทราย เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
913/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 ใบชา วงศ์ตุ้ย / จิราภรณ์ / ชยาภรณ์ / ศิริอาภา / สหัสวรรษ 9-10 เม.ย. 644 ป่าตุ้มดอน พร้าว เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
912/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 ครองจิต วรรณวงศ์ 9 เม.ย. 64 ลำปาง (วิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร)
911/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 เกษม กุณาศรี 18-21 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
908/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 มานพ ชุ่มอุ่น 17-18,24-25 เม.ย. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์คุณค่าแบรนด์และโมเดลธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
907/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 10-14 พ.ค. 64 กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล)
906/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 สุพจน์ / นักสิทธิ์ / ธัญวรรณ์ 22 เม.ย. 64 เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
905/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 สุพจน์ / นักสิทธิ์ / ธัญวรรณ์ 11 เม.ย. 64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
904/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 09 เม.ย. 2564 กมลณัฏฐ์ / ขจร / ชัชวรรณ / วิไลพักตร์ / กชามาศ / ณัฐวัฒน์ / ศิริพร 10-11 เม.ย. 64 ตำบลหนองป่าครั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
902/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 09 เม.ย. 2564 กมลณัฏฐ์ / ขจร / ชัชวรรณ / วิไลพักตร์ / กชามาศ / วีรนุช / อรกมล / กมลรัตน์ / ณัฐวัฒน์ / ศิริพร 17-18 เม.ย. 64 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
901/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 อัญมณี ภักดีมวลชน 19-23 เม.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในการู้เท่าทันสื่อสังคม)
900/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 09 เม.ย. 2564 อัครสิทธิ์ / ศรัญญู 22-25 เม.ย. 64 โรงแรม อังสนา ลากูน่าภูเก็ด จังหวัดภูเก็ต (ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563)
894/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2564 สุวัฒนวงศ์ / สมศักดิ์ / สุชีวัน / เสาวลักษณ์ / พงษ์สวัสดิ์ / รตานรี / ภควดี / อธิวัฒน์ / จิรสันต์ / ประสิทธิ์ 8-9 เม.ย. 64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
893/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08 เม.ย. 2564 ชาญ / วิมลรัตน์ 8-9 เม.ย. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM ภาคเหนือ รุ่นที่ 1)
892/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2564 ศิริจันทร์ / จันทร์สุดา / ภูริวัจฐ์ / ปิยฉัตร / รัฐคม / วิธวิทย์ / สุรชัย / มลธิรา 8-12,22-24,26-30 เม.ย. 64 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
890/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 08 เม.ย. 2564 อรทัย / ฐิติมา / ปุรเชษฐ์ / วลัยพร / นันท์นภัส / ทิพย์เกสร / วชิรา / ทัศนีย์ / รินทร์ลภัส / ฯลฯ คณะครุศาสตร์
889/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) 08 เม.ย. 2564 อรทัย คำสร้อย
887/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 8, 9-10 เม.ย. 64 สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
882/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 08 เม.ย. 2564 พรพิมล / วสันต์ / ณัฐกานต์ / ณัฐวดี / อนพงค์ / พัชรินทร์ / ปราณิศา / อุดมศักดิ์ / โกศล / ฯลฯ งานนิติการ
880/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 เม.ย. 2564 ถนัด บุญชัย 18-23 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดี)

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219] 220 [221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>