ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2713/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 25 ธ.ค.64 3,8 ม.ค.65 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2712/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 รุ่งทิวา คนการณ์ นิเทศ
2711/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ธ.ค. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ นิเทศ
2710/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีสอบออนไลน์ 24 ธ.ค. 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2706/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 ภาวนา เพ็ชรพราย นิเทศ
2704/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 สมรวี อร่ามกุล นิเทศ
2703/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 กานต์ชัญญา แก้วแดง / สุพัตร์ หลังยาหน่าย / รัฐพรรณ สันติอโนทัย นิเทศ
2702/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 รพีพร เทียมจันทร์ นิเทศ
2701/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ นิเทศ
2700/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 จินดาภา ศรีสำราญ 9-10,23-24 ม.ค.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2699/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ 17-19 ม.ค.65 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2698/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ 27-29 ธ.ค.64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2697/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 2564 วทัญญู ศรีอุทัย นิเทศ
2696/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2695/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อาจารย์นิเทศก์และบุคลากรดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
2694/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 2564 ธฤษ เรือนคำ นิเทศ
2693/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 22 ธ.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 22-23 ธ.ค.64 ประชุมวิชาการออนไลน์
2691/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / นักศึกษาปริญญาเอก 23-24 ธ.ค.64 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2690/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 22 ธ.ค. 2564 ภาณุพัฒน์ ชัยวร 22-23 ธ.ค.64 ประชุมวิชาการออนไลน์
2689/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 2564 ประทานพร สุรินต๊ะ 22-24 ธ.ค.64 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 56 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>