ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1496/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 สุชาดา เกียรติยุทธชาติ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1495/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 มิ.ย. 2565 สัญญา สะสอง / ชุติมันต์ สะสอง / นิชธิมา บุญเฉลียว / วินยาภรณ์ พราหมณโชติ / กิติยาภรณ์ อินธิปีก / จุฑาลักษณ์ สายแปง / นิมิต วุฒิอินทร์ 15-16 มิ.ย.65 ณ จังวหวัดแม่ฮ่องสอน
1494/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 ปวีณา โฆสิโต 15 มิ.ย.65 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง
1493/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 วรางคณา เขาดี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1491/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มิ.ย. 2565 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 17 มิ.ย.65 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1485/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / สิริพร คืนมาเมือง / นิโลบล วิมลสิทธิชัย / สมศักดิ์ พรมจักร / ภวัต ณ สิงห์ธร / วรวิทย์ ผัดเป้า / บุญรอด พวงลังกา 14 มิ.ย.65 ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1484/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ชาญวิทย์ คำเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1483/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 เสาวลักษณ์ เรืองศรี นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1482/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 กฤษณา สมบัติ / ชมพูนุท เมฆเมืองทอง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1481/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1479/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 เสกสรร ท้าวทุมมา 15-16 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
1478/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ปิยะชาติ เวียงนาค / สุภาพร ฟองจันทร์ตา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1477/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ฤดีวรรรณ ตั้งประดิษฐ์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1476/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1475/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ลักษณา บุศย์น้ำเพชร / ปวีณา ถ้ำแก้ว นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1474/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ
1473/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 สุชัญญา วงศ์เวสช์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65
1472/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 14 มิ.ย. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1471/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 14 มิ.ย. 2565 สำนักหอสมุด 14, 17 มิ.ย.65 บริการวิชาการ
1470/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 2565 ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/65

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 56 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>