ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1178/2564 แต่งตั้งกรรมการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบออนไลน์ (แก้ไข) 05 มิ.ย. 2564 ศูนย์ภาษา
1177/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 มิ.ย. 2564 ชาตรี / สุรศักดิ์ / กัลทิมา / วัชรพงษ์ / สัญญา / ศุภฤกษ์ / อัตถ์ / ชาญ / เกษรา / สิริญา / เจริญ 11-12 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (หารือ MOU และประชุมบุคลากรวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1175/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / สุดารัตน์ แสงแก้ว 4-6 มิ.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1174/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 สุรสิงห์ / กัญชลี / ทักษิณ / จีรณัทย์ / ณัฐรดา / จิรฐา 11-12 มิ.ย. 64 โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์”)
1173/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ / พนิดา 8-10 มิ.ย. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1172/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ / ปริวัตร / จารุณี 15 มิ.ย. 64 ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ (อาคาร 38) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง)
1170/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 มิ.ย. 2564 พรพิมล / สุรศักดิ์ / ไกรลาส / และคณะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
1169/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 04 มิ.ย. 2564 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1167/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 มิ.ย. 2564 ถนัด บุญชัย 7-14 มิ.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดี)
1166/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 02 มิ.ย. 2564 รพีพร / สายหยุด / กานต์ชัญญา / ฉัตรศิริ / ศศิกัญญ์ / อัจฉรา / คมสัน / วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1164/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 พจนา มณฑีรรัตน์ / และนักศึกษา 2-4,9-11,16-18 มิ.ย. 64 พื้นที่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1162/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 คนึง / สามารถ / เกรียงศักดิ์ / นภัสวันต์ / บุญรอด 9-11 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ)
1161/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 จันทรา แซ่ลิ่ว 7-9 มิ.ย. 64 เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1160/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 02 มิ.ย. 2564 วิไล เม็งทอง 15 ก.ค. 64 (ประชุมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่)
1159/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 อรทัย อินตา 4 มิ.ย. 64 ห้องประชุม 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่)
1158/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 วรพจน์ / รุ่งนภา / โชคชัย 11-12 มิ.ย. 64 ชุมชนหมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมอทง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่)
1157/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 สุรชัย / มาโนช / ภาณุพงศ์ / อาทิตยา / สิตานันท์ / โชติกา 3-6 มิ.ย. 64 พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนงานและการจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1156/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 เจษฎาพล / นภมินทร์ / ไชยเชิด / มนัสพันธ์ / คณิสร 7-20 มิ.ย. 64 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1155/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 กานต์ชัญญา แก้วแดง / รพีพร เทียมจันทร์ 4 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1154/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มิ.ย. 2564 เปรมวดี กิรวาที 2-3,9-11 มิ.ย. 64 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] 211 [212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>