ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
406/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2565 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 20 กพ.65 ณ หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
405/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ การสื่อสรทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 17 ก.พ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ
404/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 17 ก.พ. 2565 ชิสา บุญเจริญ 26-27 มีค.65 อบรมออนไลน์
403/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2565 ธัญวรัตน์ วงเวียน / เสาวณีย์ กันธิมา 19-20 กพ.65 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
402/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 2565 จักรินรัฐ นิยมค้า 18 กพ.65 หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ทัศนศึกษา ณ ประตูผา จังหวัดลำปาง
400/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 15 ก.พ. 2565 ไกรลาส จิตร์กุล 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
399/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 15 ก.พ. 2565 วิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ 17 กพ.65 ประชุมออนไลน์
398/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 2565 สรัญญา สิทธิชัย 25-26 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
397/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 2565 จินดาภา ศรีสำราญ 18,28 ก.พ. 65 พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการติดตามและประเมินผลแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)
396/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 15 ก.พ. 2565 กัลยา ใจรักษ์ 17 ก.พ. 65 (ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
395/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 2565 กาญจนา สุระ 16-17 ก.พ. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
394/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 2565 ประภารัตน์ ทองสั้น 19-20 ก.พ. 65 พื้นที่ในจังหวัดน่าน (นิเทศ)
393/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 2565 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 15,18,21 ก.พ. 65 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
392/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 15 ก.พ. 2565 อุบลวรรณ เกษตรเอี่ยม 17 ก.พ. 65 (ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
391/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 2565 สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 16-18 กพ.65 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
386/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 13 ก.พ. 2565 จุฑามาศ หนุนชาติ 25 ก.พ. 65 (นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
385/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 2565 ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ 14-16 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเต้น COVER DANCE โครงการ OPEN HOUSE ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565)
384/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 2565 ศุภฤกษ์ / เจิมขวัญ / มัทนา / เพียงตะวัน 24-25 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565)
383/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ 13 ก.พ. 2565 ศันทนี คุณชยางกูร 17 ก.พ. 65 (ประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
382/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ 13 ก.พ. 2565 สุเทพ ไชยวุฒิ / ธนัญภรณ์ คำหล้า / สมเด็จ ภิมายกุล 17 ก.พ. 65 (อบรมออนไลน์เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] 96 [97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>