ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1481/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการจัดเช่าโปรแกรมฝึกทักษาภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 08 ก.ค. 2564 อัมภิกา
1480/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 มิกิ กัณณะ 7,12 ก.ค. 64 วันที่ 4,9 ส.ค. 64 และวันที่ 6,8 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1479/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 สราวุฒิ สมนาม 7,14 ก.ค. 64 วันที่ 4,11 ส.ค. 64 และวันที่ 8,15 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1476/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 07 ก.ค. 2564 พรพิมล วงศ์สุข / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน / ผอ.สำนักงานอธิการบดี / ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ผอ.กองบริหารงานบุคคล / ผอ.กองกลาง / วสันต์ / ณัฐวดี / อนุพงค์/พัชรินทร์/ปราณิศา/โกศล/ปวีณ์ธิดา/เสาวลักษณ์/ธีรพงษ์/ณฌกร/นนทกฤต
1475/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 วรพจน์ / รุ่งนภา 9-10 ก.ค. 64 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนด้วยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์)
1474/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / สุดารัตน์ แสงแก้ว 11-12 ก.ค. 64 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1473/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 เจิมขวัญ / ภัทรานิษฐ์ 9-10 ก.ค. 64 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1472/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร 7 ก.ค. 64 บ้านสวนกลางดอยปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ)
1471/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 07 ก.ค. 2564 ถนัด / ไกรสร / ชาญ / คนึง / เกษตร / อุทัย / ธนทรัพย์ / ศศิพินทุ์ / อัมภิกา กองการพัสดุ
1470/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะงานปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20) 07 ก.ค. 2564 ถนัด / ไกรสร / คนึง / เกษตร / อุทัย / ธนทรัพย์ / นภัสวันต์ / นิภาพร กองการพัสดุ
1469/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 ก.ค. 2564 ถนัด / ไกรสร / คนึง / เกษตร / อุทัย / ธนทรัพย์ / นภัสวันต์ / นิภาพร กองการพัสดุ
1468/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 16-19 ก.ค. 64 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1467/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ก.ค. 2564 ไพรสันต์ / ปรารถนา / ลลิสา / จันทร์จิรา / สุธินี / ดวงกมล 10-11 ก.ค. 64 สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ)
1466/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 07 ก.ค. 2564 จีรณัทย์ / จิรฐา / ณัฐรดา / ทักษิณ / กัญชลี 26 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป (อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา)
1465/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 07 ก.ค. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 มิ.ย. - 24 ต.ค. 64 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. (จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ศูนย์แม่ริมและปฏิบัติงานดูแลสัตว์ทดลองและภูมิทัศน์โดยรอบของคณะฯ)
1462/2564 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2564 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ 8 ก.ค.-8 ส.ค. 64 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (โครงการบูรณาการการเรียนรู้
1461/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 06 ก.ค. 2564 กัลยา ใจรักษ์ 22-23 ก.ค. 64 (อบรมการสร้าง Mobile Application ด้วย Google AppSheet และการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้าน Mobile Application และ Google Studio มาช่วยในการทำงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอดในการทำงานให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน)
1459/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2564 ปริญญา สำราญบำรุง 12,15,16,19 ก.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1458/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2564 ชาญวิทย์ คำเจริญ 12,14,15,16,19,21-23 ก.ค. 64 วันที่ 2,4-6,9,11,13,19 ส.ค. 64 และวันที่ 16,18,20,23,25-27,30 ส.ค. 64 จังหวัดลำพูน (นิเทศ)
1457/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 ก.ค. 2564 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 15,20,27,29 ก.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] 96 [97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>