ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2182/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล 1-5 พ.ย.64 ลงพื้นที่วิจัย ณ กรุงเทพมหานคร
2180/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 กาญจนา สุระ 29-31 ต.ค., 3-4 พ.ย. 64 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.)
2179/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / พนิดา สัตโยภาส 30-31 ต.ค.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2178/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม 28 ต.ค. 2564 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / สิริพร คืนมาเมือง 31 ต.ค.-1 พ.ย.64 ณ กระทรวงการอุดมษึกษา กรุงเทพมหานคร
2177/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 30-31 ต.ค.64 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2176/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. 2564 ทัตพร คุณประดิษฐ์ / รุ่งนภา ทากัน / อ้อมหทัย ดีแท้ / ศรัณย์ จีนะเจริญ / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / ณัฐธิดา สุภาหาญ / พิษณุภาคิณ ชัยมงคล / อติณัฐ จรดล 28-30 ต.ค.64 บ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง, บ้านเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วช.)
2175/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 2564 ชไมมน ศรีสุรักษ์ / สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 27-31 ต.ค.64 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2169/2564 แต่งตั้งนักศึกษาโครงการจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 ต.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
2168/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 26 ต.ค. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2167/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2166/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ และแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 26 ต.ค. 2564 คณะครุศาสตร์
2161/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 2564 เสกสรร ท้าวทุมมา และนักศึกษา 26-29, 31 ต.ค.64 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2160/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 2564 วิไลพร ไชยโย / รัชนีกร ปัญญา / กิรณา ยี่สุ่นแซม / พิชญานันท์ อมรพิชญ์ 3-4 พ.ย.64 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่
2159/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมมาพุทธานนท์ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา 27-29 ต.ค.64 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2158/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2157/2564 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศษสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 26 ต.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
2154/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 กุสุมา สีดาเพ็ง / ศิโรช แท่นรัตนกุล 25-26 ต.ค.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2153/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 มัทนา อินไชย / สุดารัตน์ แสงแก้ว 25-27, 29-31 ต.ค.64 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2152/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับเสด็จสมเด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจงหวัดแม่ฮ่องสอน
2151/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ต.ค. 2564

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] 146 [147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>