ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1586/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 2564 วรจิตต์ / มาโนช / ภาณุพงศ์ / นิพนธ์ / ธนัญชัย 24 ก.ค. 64 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1584/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 21 ก.ค. 2564 โกศล แสงงาม 22-23 ก.ค. 64 (อบรมการสร้าง Mobile Application ด้วย Google AppSheet)
1582/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2564 จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 25-26,28 ก.ค. 64 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสาภรี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางนา)
1581/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.ค. 2564 ชัพวิชญ์ ใจหาญ 2,4-5,11,18-19,26 ส.ค. 64 และวันที่ 2 ก.ย. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1580/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างทำสนามเปตอง ศูนย์แม่ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2564 สุรศักดิ์ / สยาม / เกษตร / ภาณุพงศ์ / สามารถ / บุดดี
1579/2564 แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 20 ก.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา
1574/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 19 ก.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
1573/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2564 ธวัชชัย บุญมี / จิรวรรณ บุญมี 1,7-8 ส.ค. 64 พื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1572/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2564 ชัชวรรณ ต๊ะผัด 19,21-23 ก.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ)
1571/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2564 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / กริช สอิ้งทอง 22-23 ก.ค. 64 เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ)
1569/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 19-21 ก.ค. 64 อำเภอแม่วาง แม่ริม แม่ออน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสืบสาน เผยแพร่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน)
1566/2564 เพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 16 17 ก.ค. 2564 อนันตญา ไทยใหม่ กองพัฒนานักศึกษา
1565/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ค. 2564 กฤษณ์ ขาวศรี / วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 23-25 ก.ค. 64 หมู่บ้านปางแดงใน บ้านห้วยเป้า เชียงดาว เชียงใหม่ (ถ่ายทำวีดิทัศน์)
1562/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ค. 2564 นิราภรณ์ ชัยวัง 16 ก.ค. 64 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (เป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนรวมใจแม่วิน Organic)
1561/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ค. 2564 จินตนา / มยุรี / สาธิต / ณัฐกร 16-19 ก.ค. 64 ห้องประชุมที่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
1560/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ก.ค. 2564 ปริวัตร / ดรุชา / ภูริวัจฐ์ / พลากร / ศุทธนุช / ศิลาชัย / ภาณุวิชญ์ 16-17,23-24 ก.ค. 64 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมฯ)
1559/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ค. 2564 ธมภร / มณีดา 29-30 ก.ค. 64 ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 1)
1558/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 16 ก.ค. 2564 ธีระพงษ์ / วิวัฒน์ชัย / อานนท์ / วิทูร / กุลชาติ / ชลิต / บัณฑิต / จรูญ / ปิยะพงษ์ 22-23 ก.ค. 64 (อบรมการสร้าง Mobile Application ด้วย Google AppSheet และการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้าน Mobile Application และ Google Studio มาช่วยในการทำงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอดในการทำงานให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน)
1557/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ค. 2564 โฆษิต / เปรมวดี / พจนา / ใบชา / ภาวนา / สุจิรา 24-26,28 ก.ค. 64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่)
1556/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 16 ก.ค. 2564 งามนิจ แสนนำพล 23 ก.ค. 64 อบรมเรื่อง บาร์เทนเดอร์

พบทั้งหมด 3056 รายการ รวมทั้งหมด 153 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153] หน้าถัดไป>>