ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
517/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 02 มี.ค. 2565 กนกวรรณ พวงลังกา / สุนีย์ ทองอินทร์ / สุธีย์ สุกะโต กองคลัง
516/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 02 มี.ค. 2565 สำนักทะเบียนและประมวลผล
515/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2565 คนึง กาบกันทะ / สามารถ วงค์สุวรรณ์ / เกรียงศักดิ์ กาวิโล / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย 7-9 มีค.65 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
514/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 02 มี.ค. 2565 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย / ศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส / นราธิป ปากหวาน / ภาคภูมิ ทะนุดี / หทัยพร วังพฤกษ์ / ศุภวรรณ สุทธาวาสน์ / ณัฐภรณ์ ขันไชย / สุภัทรา จันทร์บาล / จำรัส อินปั๋นแก้ว/เจษฎา คำโพธิ์/เจริญ จันทร์บาล 7-9 มีค.65 มุทิตาจิตคณบดีวินัย ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
513/2565 แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย
512/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 02 มี.ค. 2565 วรพจน์ โพธาเจริญ / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ 2-4 มีค.65 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
510/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 01 มี.ค. 2565 สุชานาฏ สิตานุรักษ์ / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 1 มีค.65 ผู้อำนวยการลากิจ
509/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565 01 มี.ค. 2565
508/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มี.ค. 2565 เกษม กุณาศรี รักษาราชการ ผอ.สวพท. มรชม.มฮส.
507/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มี.ค. 2565 นครินทร์ พริบไหว 1-3 มีค.65 ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
506/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 01 มี.ค. 2565 กฤษฎา บุญชม / บุญรัตน์ สดใส / รัชฎาพรรณ ธรรมธิ / จำรัส อินปั๋นแก้ว 4-5 มีค.65 ร่วมงานช่อพวงคราม ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
505/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มี.ค. 2565 ศรัณย์ จีนะเจริญ 10 มีค.65 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ (วิทยากร)
504/2565 ให้บุคลากรอบรมออนไลน์ 01 มี.ค. 2565 วัสสพล ฝั้นกาศ / ธวัชชัย สร้อยฟ้า / อำพล เจริญสุข 14-15 มีค.65 อบรมเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานประชุม รุ่นที่ 10
503/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มี.ค. 2565 อุไร ไชยเสน 1-4 มีค.65 ณ สถานีวิทยุ FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
502/2565 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 01 มี.ค. 2565 ทับทิม เป็งมล / พุทธชาติ ยมกิจ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
501/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มี.ค. 2565 ศุภณิช จันทร์สอง 1-3 มีค.65 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
500/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 01 มี.ค. 2565 ชูสิทธิ์ ชูชาติ / ทัณฑิกา ตาคำนวน 1-2 มีค.65 ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
496/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2565 ปลินดา ระมิงค์วงศ์ 28 กพ., 18 มีค. 65 ณ บ้านแม่ก๊ะเปียง หมู่ 8 ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (คพท.64)
495/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 28 ก.พ. 2565 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 65 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ)
494/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 2565 ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน / ชลธิชา / ประพฤติ / ขจรศักดิ์ / จิณฑ์พินันท์ / ภิญญาพัชญ์ / วีรวัฒน์ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปโกโก้ให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน)

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>