ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1205/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 ฉัตรศิริ วิภาวิน / ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ / รัฐพรรณ สันติอโนทัย 21-22 พ.ค.65 ณ ชุมชนบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1204/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 กมลทิพย์ คำใจ / รัชนีกร ปัญญา / พุทธมน สุวรรณอาสน์ / วีระยุทธ เศรษฐเสถียร / ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / พิชญานันท์ อมรพิชญ์ / วิไลพร ไชยโย / กิรณา ยี่สุ่นแซม 21-22 พ.ค.65 ณ โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1203/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 21-24 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
1202/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2565 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / สยาม กันหาลิลา / คมสันต์ บังคมเนตร / สถาพร อินทรส / วีรวัฒน์ แก้ววิลัย กองพัฒนานักศึกษา
1200/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 2565 เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ / นภมินทร์ ศักดิ์สง่า / ไชยเชิด ไชยนันท์ 19-21 พ.ค.65 ณ อำเภแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1199/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา 19 พ.ค. 2565 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / วิภาวี ศรีคะ 19-21 พ.ค.65 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย
1198/2565 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 2565 พรกมล ปรีชาญาณ / จิตสุภา สมบูรณ์ 19-23 พ.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1197/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 พ.ค. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากผศ.นิตยา สงวนงาม ลาออก
1196/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 2565 วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1195/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 2565 ถนัด บุญชัย / นครินทร์ พริบไหว / ทิพย์ยุภา อุดมใหม่ / เจษฎา คำโพธิ์ 19 พ.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1191/2565 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไปช่วยราชการในส่วนงานอื่น 19 พ.ค. 2565 ณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม
1187/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18 พ.ค. 2565 ภาคภูมิ ทะนุดี / นนทกฤต ผัดวัง 18-19 พ.ค.65 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นายจีรณัทย์ พานิชกิจ จังหวัดสุโขทัย
1186/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 2565 กัลทิมา พิชัย / ภาคภูมิ ทะนุนี / จำรัส อินปั๋นแก้ว / วสินธ์ สมสายทอง 18-19 พ.ค.65 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นายจีรณัทย์ พานิชกิจ จังหวัดสุโขทัย
1185/2565 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 2565 จินดา น้าเจริญ 18-20 พ.ค.65 ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1184/2565 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 18 พ.ค. 2565 พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ 18-20 พค.65 อบรมออนไลน์
1183/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 2565 สายหยุด มูลเพ็ชร์ / มุจลินท์ แปงศิริ 18-20, 31 พ.ค.65 ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1181/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 2565 นัทธ์หทัย ตันสุหัช 18-20, 25-27 พ.ค.65 ณ บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1180/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 2565 สุนิษา สุกิน 18-20, 31 พ.ค.65 ณ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังวหวัดเชียงใหม่
1179/2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2565 นราธิป ปากหวาน / ปราณิศา จันทร์มา 18-20 พ.ค.65 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กทม.
1178/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 2565 จิตติคุณ นิยมศิริ ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พบทั้งหมด 4183 รายการ รวมทั้งหมด 210 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 68 [69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] หน้าถัดไป>>