ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
2278/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 พสุ ปราโมกข์ชน / จุฑามาส หนุนชาติ / อังคณา ลังกาวงศ์ 13-14 พ.ย.64 ตำลลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2276/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 12-14 พ.ย.64 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2275/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 08 พ.ย. 2564 ศุภณิช จันทร์สอง / เจิมขวัญ รัชชุศานติ 10-11 พ.ย.64 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2271/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 06 พ.ย. 2564 ศิโรช แท่นรัตนกุล / พนิดา สัตโยภาส 6-7 พ.ย.64 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2270/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 กฤษณ์ ขาวศรี 5-9 พ.ย.64 เตรียมการรับเสด็จฯ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2269/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 05 พ.ย. 2564 อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ / กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 6-10 พ.ย.64 รับเสด็จฯ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2266/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์ / ศุภณิช จันทร์สอง / กุสุมา สีดาเพ็ง 5-6 พ.ย.64 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2265/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / โชคชัย คงอุดมทรัพย์ / ศศิธร ใสปา / นิธิพัฒน์ ตลึงจิตร 15-19 พ.ย.64 ณ เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2264/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 05 พ.ย. 2564 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ / ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ 11 - 12 พ.ย.64 ราชการจังหวัดเชียงราย
2263/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ศศิธร ใสปา / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 5, 8, 11 พย.64 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2262/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ กองอาคารสถานที่ 05 พ.ย. 2564 อนันต์ หมูฝั้น กองอาคารสถานที่
2255/2564 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 05 พ.ย. 2564 ธนางกูร ขำศรี / บราลี สุทัศนีย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
2254/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 พ.ย. 2564 ชาตรี มณีโกศล / กัลทิมา พิชัย / เจริญ จันทร์บาล
2253/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 05 พ.ย. 2564 8-15 พ.ย.64 ครูรัก(ษ์)ถิ่น ครุศาสตร์
2252/2564 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกาา 2/2564 04 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2251/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2/2564 04 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2250/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2/2564 04 พ.ย. 2564 กองบริหารงานบุคคล
2249/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 04 พ.ย. 2564 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ / หทัยทิพย์ สินธุยา 4 พ.ย.64
2248/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 04 พ.ย. 2564 ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / ธิดารักษ์ ปู่ย่า 4-5 พฤศจิกายน 2564 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2247/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04 พ.ย. 2564 สำเนา หมื่นแจ่ม / กฤษฎา บุญชม

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142] 143 [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>