ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1079/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 พ.ค. 2564 ชาญ / สุรศักดิ์ / สุรพงษ์ / อโนดาษ์ / สามารถ / กนกวรรณ / ศิริพร / สุภาพร
1078/2564 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14 21 พ.ค. 2564 กองพัฒนานักศึกษา / กุลยา จาย / ชุติมา สมจันทร์
1077/2564 แต่งตั้งนักวิจัย (โครงการยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 21 พ.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / รัชพล สัมพุทธานนท์ / ปิยวดี นิลสนธิ / ปัทมา รัตนกมลวรรณ
1076/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2564 ชูสิทธิ์ ชูชาติ 22-24 พ.ค. 64 อำเภอแม่อาย แม่ริม สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ สืบสาน เผยแพร่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน)
1075/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 21 พ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1074/2564 แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 21 พ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
1073/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 พ.ค. 2564 ถนัด บุญชัย / เกษม กุณาศรี / บุญรอด พวงลังกา 24-27 พ.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน)
1070/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ค. 2564 เจนจิรา อาษากิจ 22-23,29-30 พ.ค. 64 และวันที่ 4-6,26-27 มิ.ย. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)
1069/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีสอบออนไลน์ 20 พ.ค. 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
1068/2564 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 20 พ.ค. 2564 กองการพัสดุ / นนทกฤต ผัดวัง / ชุติกาญจน์ หาญมโนวิริยะ
1067/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 2564 สามารถ / ศศิกัญญ์ / ณัทธร / ฉัตรศิริ / จันจิราภรณ์ / อัจฉรา 19-23,25-29 พ.ค. 64 และวันที่ 1-5 มิ.ย. 64 พื้นที่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มมูลค่า วัฒนธรรมการบริโภค และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชอาหารป่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
1066/2564 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19 พ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล / อาจารย์วิทญา ตันอารีย์
1062/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 19 พ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1061/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 19 พ.ค. 2564 กองบริหารงานบุคคล
1060/2564 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล
1058/2564 แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลาง โครงการจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม 19 พ.ค. 2564 กองการพัสดุ
1057/2564 แต่งตั้งกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลาง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม 19 พ.ค. 2564 กองการพัสดุ / ถนัด / ไกรสร / ปภัส / คนึง / เกษตร / ธราธร / ยศพันธ์ / นภัสวันต์
1056/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวคิด ขอบเขตการออกแบบและราคากลาง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม 19 พ.ค. 2564 กองการพัสดุ
1055/2564 แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 พ.ค. 2564 กุลิสรา / ณัฐวุฒิ / นิราภรณ์
1053/2564 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 17 พ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

พบทั้งหมด 5112 รายการ รวมทั้งหมด 256 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] 215 [216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256] หน้าถัดไป>>