ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1987/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม 29 ก.ย. 2564 กองการพัสดุ
1986/2564 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม 29 ก.ย. 2564 กองการพัสดุ
1985/2564 ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 29 ก.ย. 2564 จารุณี นาคเจริญ 8 ต.ค.64 (อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยฯ รุ่นที่ 2/2564) ผ่านระบบออนไลน์
1984/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. 2564 มนัส สุวรรณ 4-6 ต.ค. 64 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม U2T
1980/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ค้นหา และคัดกรองนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3/2564 28 ก.ย. 2564 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
1979/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.ย. 2564 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
1978/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 2564 อนุพงค์ บัวเงิน 30 ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1977/2564 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้ง สำหรับหอพักนักศึกษาแม่ริม ๔ หอพักนักศึกษาแม่ริม ๕ และหอพักนักศึกษาแม่ริม ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2564 สุมินทร์ตรา
1976/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 2564 เกษม กุณาศรี 29 ก.ย.-4 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
1975/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 2564 ถนัด บุญชัย / บุญรอด พวงลังกา 30 ก.ย.-4 ต.ค.,7-13,15-18 ต.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดี)
1972/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ก.ย. 2564 ธมภร
1971/2564 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ก.ย. 2564 ธมภร
1970/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ก.ย. 2564 ธมภร
1969/2564 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 ก.ย. 2564 ธมภร
1968/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 27 ก.ย. 2564 ชูชีพ พุทธประเสริฐ / ประพันธ์ ธรรมไชย / พรรณี สุวัตถี / ถนัด บุญชัย / ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ / ณัฐิยา ตันตรานนท์ / สำเนา หมื่นแจ่ม / สายฝน แสนใจพรม / ภูเบศ พวงแก้ว / วีรนุช ดรุณสนธยา บัณฑิตวิทยาลัย
1967/2564 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 24 - 30 กันยายน 2564 (กองคลัง) 27 ก.ย. 2564 พิรานันท์ / จรรยา / วรรณิภา กองบริหารงานบุคคล (จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน) รอลงนาม
1966/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2564 บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 16-17, 23-24, 28-31 ต.ค.64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบฐานความรู้ฯ
1965/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2564 รัฐพรรณ สินติโนทัย 2-3, 9, 16-17 ต.ค.64 จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากร)
1964/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2564 ชนินทร์ มหัทธนชัย 10-11,16-17,22-24,27-29 ต.ค.64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างแผนการตลาดดิจิทัลและพัฒนาสื่อตลาดดิจิทัล
1963/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 2564 เสรี ปานซาง 4,11,26-29 ต.ค.64 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินโครงการรวบรวมองค์ความรู้การผลิตผ้าทอมือและพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสำหรับผ้ากัญชง)

พบทั้งหมด 4498 รายการ รวมทั้งหมด 225 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151] 152 [153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225] หน้าถัดไป>>