ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
707/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 19 มี.ค. 2564 อำนาจ โกวรรณ / ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)
706/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 19 มี.ค. 2564 วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ
705/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 2564 สุรชัย / มาโนช / อาทิตยา / สิตานันท์ / โชติกา 22-26 มี.ค. 64 แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการแม่แจ่มดอยอัจฉริยะ)
704/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 2564 เกษม กุณาศรี 4-6 เม.ย. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
701/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี 18 มี.ค. 64 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสังเกตการณ์)
700/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 18 มี.ค. 2564 ศิริเพ็ญ / วรรณวิไล / รำพึง / ดวงกมล / ศุภกัญญา / ศศิพินทุ์ / สุมินทร์ตรา กองการพัสดุ
699/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 วัชรพงษ์ / อำนาจ / ทิตา / กฤษณ์ / วัชระ 19-20 มี.ค. 64 ตาก (โครงการพัฒนาพื้นที่สูง)
698/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 พีราวัฒน์ เมืองชื่น 19 มี.ค. 64 ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ)
697/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2564 สุนี พนันตา / แสงพยอม พรมมิเทศ 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)
696/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2564 สุธีย์ สุกะโต / นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ 23-26 มี.ค. 64 (ผู้อำนวยการไปราชการ ม.วลัยลักษณ์)
695/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 ศรัณย์ จีนะเจริญ 22 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ประธานสอบวิทยานิพนธ์)
694/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2564 อธิการบดี / รองอธิการบดี / คณบดี / ฯลฯ คณะครุศาสตร์
693/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570)" 18 มี.ค. 2564 ชาตรี / ถนัด / กัลทิมา / วัชรพงษ์ / สุรศักดิ์ / ไกรสร / เยี่ยมลักษณ์ / ศศิพินทุ์ / อนุพงค์ บัวเงิน / ฯลฯ กองนโยบายและแผน
692/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 ทัตพร / รุ่งนภา / พงษ์พันธุ์ / ณัฐธิดา / อติณัฐ 20-21 มี.ค. 64 ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ)
691/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 สามารถ ใจเตี้ย 18, 19 มี.ค., 8, 29 เม.ย. 64 เมือง สันทราย เชียงใหม่ (วิทยากรหลักสูตรผู้ประกอบกิจการฯ)
690/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 กมลณัฏฐ์ / ขจร / ชัชวรรณ / วิไลพักตร์ / กชามาศ / อรกมล / กมลรัตน์ / วีรนุช / ณัฐวัฒน์ / ศิริพร 27-28 มี.ค. 64 เมือง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
689/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 มนัส สุวรรณ / ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / ปัทมา รัตนกมลวรรณ 26-28 มี.ค. 64 แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ)
688/2564 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 2564 ณฐ นารินทร์ / อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา / นารีตา / พัทธมน / ศรินทิพย์ 18 มี.ค. 64 อมก๋อย เชียงใหม่ (วิทยากรเรื่องเหมืองแร่กับการพัฒนาชุมชน)
687/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ 17-18,22-25,29-31 มี.ค. 64 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
685/2564 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มี.ค. 2564 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ 17-18 มี.ค. 64 ลี้ ลำพูน (วิทยากรเรื่องสื่อและการใช้สื่อ)

พบทั้งหมด 4515 รายการ รวมทั้งหมด 226 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197] 198 [199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226] หน้าถัดไป>>